Kyst og Fjord

Gir Nussir ASA driftskonsesjon

Nærings- og fiskeridepartementet gir Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

 Regjeringen sier ja til gruvedrift i Kvalsund.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Norge har mange naturressurser som gir grunnlag for næringsutvikling i hele landet. Våre mineraler er en slik naturressurs. Det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kan brukes i nye teknologier – som solceller, vindmøller, elbiler og batterier. Mineralnæringens råstoff til industrien er derfor viktige for å nå klimamålene.

Miljøkonsekvenser

Regjeringen vil at mineralutvinning skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte. De miljømessige konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid mot de positive effektene av tiltaket i utslippstillatelsen som ble gitt av Klima- og miljøverndepartementet i 2016.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Påvirkning av reindrift

Gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter. Reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden. Det er derfor gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt og Sametinget. Departementet har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at gruveprosjektet vil påvirke reindriften, men at prosjektet kan gjennomføres med tilpasninger som vil minimere påvirkningen. Departementet har derfor bestemt at det skal gjøres avbøtende tiltak for å ta hensyn til reindriften. Et av disse tiltakene er at det ikke skal være drift på Ulveryggenforekomsten i kalvingsperioden (1. mai -15.juni).

Slik departementet vurderer det, vil tiltaket derfor ikke hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse.

Saksgang

Nussir ASA har godkjent reguleringsplan ved KMDs vedtak 20. mars 2014, og utslippstillatelse ved KLDs vedtak 19. desember 2016. Utslippstillatelsen innebærer tillatelse til deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjord.

Nussir ASA søkte den 6. mai 2016 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) om driftskonsesjon for utvinning av Repparfjord kobberforekomst.

Under høringen av driftskonsesjonssøknaden hadde Sametinget innsigelser på grunn av tiltakets påvirkning på samiske interesser i området. I tråd med minerallovens regler skal saksbehandlingen av søknaden da skje i departementet, med klageadgang til Kongen i Statsråd. NFD mottok søknaden for avgjørelse 27. september 2017.

Den 25. oktober 2017 ga NFD et oppdrag til DMF om å utarbeide et bergfaglig innspill til søknaden. DMF leverte innspillet 27. februar 2018. Nussir ASA uttalte seg om DMFs innspill i sitt brev av 5. april 2018.

Den 8. mai 2018 ble det holdt åpent innspillsmøte og befaring i Kvalsund og Repparfjordområdet med deltakelse fra reindriften og relevante myndigheter. Samme dag ble det også gjennomført konsultasjoner mellom berørte reinbeitedistrikt og NFD i tråd med konsultasjonsavtalen av 2005. Representanter fra Sametinget deltok som observatører.

Som ledd i ferdigstillelsen av vedtaket ble det gjennomført konsultasjoner med Sametinget 29. januar 2019 og 11. februar 2019.

Opprettet 14.02.2019 11:34. Sist oppdatert 14.02.2019 11:34

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS