Kyst og Fjord

Gir stabile rammer

Tradisjonelle forhandlinger om minstepris kan nå byttes ut med modeller som tar høyde for en rekke markedsmekanismer og gir et mer fleksibelt prisbilde, til nytte for både selger og kjøper.

Omleggingen av prisfastsettelsen for hvitfisk kalles en historisk milepæl.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Bakgrunnen for arbeidet er at det i perioder har vært en del støy rundt prisforhandlingene mellom fiskesalgslagene og fiskekjøperne. Prisen justeres på fastsatte datoer, mens den videre salgsprisen innad i et år kan svinge ganske kraftig og gjøre handelen risikofylt både for selger og kjøper. Måten prisen fastsettes på kan også gi lange perioder hvor prisen som fiskerne får ikke samsvarer med hva markedet er villig til å betale. Det kan gi store fordeler eller store ulemper, enten for fiskeindustrien eller for fiskerne.

Nofima ved forsker Bjørn Inge Bendiksen har ledet dette prosjektet som sterkt ble initiert av næringen selv, og det var derfor naturlig at FHF finansiert en slik studie. Næringen har også vært sterkt involvert hele veien. En referansepris som reflekterer utviklingen i markedet vil bidra til å løse et grunnleggende stridstema i førstehåndsmarkedet av hvitfisk. En viktig forutsetning måtte da være at partene ble enige om hvilke faktorer som skulle inn i modellen slik at prisen ble pålitelig for begge partene.

– Et eventuelt nytt system skal bidra til at markedssignalene raskere får innvirkning på prisen, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen ved Nofima.

Prosjektet har resultert i en ikke så liten revolusjon i førstehåndsomsetningen av hvitfisk i Norge. I løpet av prosjektperioden har flere av salgslagene innført dynamiske minstepriser for noen av de viktigste fiskeslagene de omsetter. Med dynamisk prisfastsettelse så justeres prisen nå hver 14 dag basert på input om en rekke markedsforhold som legges inn i modellen. I en kronikk skrev tidligere administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag: – Dette forsøket er en historisk milepæl og så langt svært vellykket. Partene er enige om å videreføre ordningen.

En viktig erfaring i dette arbeidet er at modellen bør være så enkel og intuitiv som mulig for å skape aksept blant brukerne. Både utforming og valg av modell og praktisk gjennomføring av resultatene fra en modell er fortsatt et forhandlingsspørsmål mellom partene som representerer salgslagene og kjøpersiden. Erfaringen gjennom dette prosjektet viser også at det av og til oppstår markedsforhold der det er naturlig å justere modellene. Med noen tilpasninger kan modellen lett overføres til andre arter.

Opprettet 30.01.2019 09:43. Sist oppdatert 30.01.2019 09:43

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS