×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Håper at krabben skal snu negativ utvikling

På vegne av Vest-Finnmark Rådet vil vi takke for positiv innstilling fra et flertall av næringskomiteens medlemmer, der man går inn for å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket til også å gjelde fiskere bosatt i Alta, Hammerfest (inkl. gamle Kvalsund kommune), Hasvik og Loppa kommune i Vest-Finnmark. Dette etter representantforslag fra FrP v/Bengt Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen.

Debatt

Det stemmes i Stortinget torsdag om de fire vestre kommunene i Finnmark skal få anledning til å delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe.

x

Det skriver leder Marianne S. Næss og sekretariatsleder Bente O. Husby i Vest-Finnmark Rådet.

- Vi kommer til å følge sendingen fra voteringen i Stortinget torsdag 4. juni 2020, og ser frem til at stortinget endelig kan lande saken etter mange år med uvisse fremtidsutsikter for fiskerne og kommunene i «Rest-Finnmark».

1

Vi vil også uttrykke takknemlighet for at alle medlemmene i næringskomitéen (med unntak av SVs representant) har merket seg den utviklingen som har skjedd i antall merkeregistrerte fartøy i kommunene i Finnmark (kilde: Fiskeridirektoratets merkeregister, tall pr 31. des. hvert år);  

Avgrenser vi dette til Vest-Finnmark, ser vi at det siden 2008 har vært en tilsvarende kraftig vekst i antall merkeregistrerte fartøy i de kommunene som deltar i det kvoteregulerte kongekrabbefisket øst for 26 grader, og en tilsvarende kraftig reduksjon i de kommunene i Vest-Finnmark som ikke har deltakeradgang til kongekrabbefisket;

Et meget interessant funn er (som grafen viser) at det tok kun 3 år fra Måsøy kommune fikk deltakeradgang til kongekrabbefisket i 2017, til antall merkeregistrerte fartøy i kommunen var tilbake på nivå med det man hadde i 2008 (kilde: Fiskeridirektoratets merkeregister). En stor andel av tilveksten fom. 2017 er «kvoteflyktinger» i øst, som melder tilbakeflytting til Måsøy.

Den største nedgangen i antall fartøy siden 2008 finner vi i Hammerfest kommune (totalt 58 % reduksjon i antall merkeregistrerte fartøy, fra 119 fartøy i 2008 til 50 fartøy i 2019), og i Loppa kommune med totalt 62 % reduksjon i merkeregistrerte fartøy i samme periode (fra 69 fartøy i 2008, til 26 fartøy i 2019).

Vår påstand er at vi begynner å nærme oss «point of no return» i forhold til antall merkeregistrerte fiskefartøy i kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik og Loppa, og stiller følgende spørsmål dersom stortinget ikke fatter et vedtak i henhold til næringskomiteens innstilling;

  • Hvem skal i fremtiden bidra til å rekruttere ungdommer inn i fiskerinæringen i disse 4 kystkommunene?
  • Hvem kan i fremtiden bidra med erfaringsoverføring?
  • Hvem skal i fremtiden holde liv i kulturen på kaia?
  • Hvordan skal vi i fremtiden opprettholde grunnlaget for mottakene på land?

De 4 kommunene i «rest-Finnmark» har i dag så få fartøy igjen, at en ytterligere utsettelse av deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabben kan få irreversible konsekvenser.

2

Et mindretall i næringskomitéen foreslår en ytterligere utredningsfase før en beslutning fattes. Dersom et slikt utredningsarbeid gjennomføres effektivt, vil det sammen med en påfølgende politisk behandling og beslutning om eventuell utvidelse av kvoteområdet ta minimum 1-2 år.

Dersom næringskomitéen og Stortinget så faller ned på å flytte grensen for kvoteområdet til den gamle fylkesgrensen mellom Finnmark og Troms, har vi bragt i erfaring at det er ytterligere to elementer som må på plass før fiskerne i de 4 siste kommunene i Vest-Finnmark kan få delta i et kvoteregulert fiske etter kongekrabbe;

  • Norge må (antakelig) komme til enighet i bilaterale samtaler med Russland om å flytte grensen for utryddelsesfisket, det såkalte desimeringsfisket etter kongekrabbe, lengre vest og sør enn 26 grader øst (opplyst av ekspedisjonssjef Vidar Landmark i Nærings- og fiskeridepartementet, i februar 2020).
  • Forsker Jan Sundet ved Havforskningsinstituttet har estimert at det vil kreve en bærekraftig forvaltning (les: «fredningsperiode») i minst 5 år i fisket etter kongekrabbe vest for 26 grader, for å la kongekrabben i "Rest-Finnmark" bygge seg opp til et bestandsnivå som gir 50 % økning i totalkvoten (dette uttalte han i en reportasje i Fiskeribladet 14. september 2017).

Vår konklusjon er, gitt utviklingen i antall merkeregistrerte fartøy i «Rest-Finnmark» som vi har vist ovenfor, at denne «ventetiden» vil ikke fiskerinæringene i disse kommunene tåle. Vi er derfor av den oppfatning at Næringskomiteens innstilling om å slippe til fiskerne fra de 4 kommunene i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe fra kvoteåret 2021, er det eneste riktige slik ting har utviklet seg i «Rest-Finnmark».

Vi ønsker Stortinget lykke til med behandlingen av saken 4. juni 2020.

På forsiden nå