Kyst og Fjord

Håper på kvart milliard

Nettverk for kyst og fjord-kommuner har fått utarbeidet en rapport som viser at det er uproblematisk å kreve inn 250 millioner i arealavgift fra oppdrettsnæringa.

Per Sandberg trenerer stortingsvedtak, mener Hitra-ordfører.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Rapporten fra analysebyråret Kontali viser ifølge de samarbeidende kommunene at det ikke ligger noen hindre i vegen for å kreve inn avgifter som vil kunne gi vertskommunene for oppdrett en inntekt på 250 millioner kroner i året, melder NRK.  

Stortinget vedtok i juni at en slik avgift skal på plass, men leder av nettverket, Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen mener at fiskeriminister Per Sandberg trenerer innføringen av avgiften.

Men Sandberg er uenig, og leser Kontali-rapporten helt annerledes.

 – Det Stortinget har foreslått er vanskelig å innføre. De vil skille mellom bearbeidet og ubearbeidet fisk. I tillegg vil de at de som går med underskudd skal slippe avgiften, sier han til NRK.

Av stortingsvedtaket fremgår det: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk». Rapporten fra Kontali Analyse konkluderer med at det ikke er noen problemer med å innføre den.

«Etter vår vurdering vil det enkelt kunne opprettes en ny avgiftstype eller – gruppe for produksjonsavgiften slik at beregninger og innkreving raskt kan implementeres i det eksisterende systemet».
Per Sandberg ser det annerledes, og sier til NRK:
– Å finne ut hvem som skal betale en slik avgift vil bli en stor utfordring.

Opprettet 13.09.2017 09:40. Sist oppdatert 13.09.2017 09:40

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS