Kyst og Fjord

Handlingsplan for kvalepisoder

Fiskeridirektoratet har oppdatert handlingsplanen for hendelser med hval.

Hva gjør man i slike situasjoner? Staten har håndbøker for det meste.

Foto: Fiskeridirektoratet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Kvalen kan komme i alle slags problemer under livet langs kysten, alt fra stranding til at den vikler seg i bruk eller går inn i oppdrettsnøter. 

Felles for slike hendelser er at de krever en eller annen form for handling. Fiskeridirektoratet har en egen handlingsplan for hvordan man skal håndtere uønskede hendelser med hval og denne er nå oppdatert og tilgjengelig.

Vi viderebringer her hele planen: 

1. INNLEDNING
Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for håndtering av hendelser med hval. Det operative koordineringsansvaret er delegert til regionene ved regiondirektørene. Føringen som fremkommer i Fiskeridirektoratets Veileder1 skal legges til grunn for operasjonelle tiltak. Operasjonelt skal det legges særlig vekt på hensynet til sikkerhet for personell og publikum. Hendelser med hval defineres her som:

  • Strandet hval
  • Hval i oppdrettsmerder
  • Hval viklet inn i tau og fiskeredskaper/nøter i sjøen
  • Hval i not der det er fare for at neddreping av fisk Hval fast i tau og redskap/not i åpen sjø håndteres operasjonelt av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste eller Kystvakten, i nært samarbeid med regiondirektør og relevante aktører.

2. VARSLING OG OPERATIVT ANSVAR
Hendelser med hval skal umiddelbart varsles Fiskeridirektoratets Fisheries Monitoring Center (FMC) på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277. Det skal oppgis

  • Hvem som ringer inn
  • Hva som er hendt/observert 

3. RAMMER FOR TILTAK

Det må ikke iverksettes tiltak (flytting, frigjøring, avliving) før ansvarlige myndigheter er varslet. Nødvendige tillatelser skal foreligge fra Fiskeridirektoratet.

3.1. Sikkerhet og personell 

· Sikkerhet for personell og mannskap som utfører berging skal alltid ha høyeste prioritet. Det skal ikke settes personell i sjøen for å frigjøre levende hval. 
· Personell med ansvar for den praktiske gjennomføringen av frigjøring av hval og tiltak rettet mot strandet hval skal ha nødvendig opplæring gjennom særskilte kurs i regi av Fiskeridirektoratet (sertifisert/ godkjent). 
· Operativt personell fra Sjøtjenesten skal gjennomføre repetisjonskurs/øvelser hvert år.

3.2. Dyrevelferd 
Det skal tas hensyn til dyrevelferd og gjeldene regler for dette. Målsetting vil være å berge/frigjøre hvalen slik at den kan svømme fritt etter tiltak, men i noen tilfeller kan avlivning være eneste mulighet, spesielt med tanke på skader hvalen kan ha pådratt seg.

3.3. Avliving av hval 
Dersom hvalen ikke kan frigjøres kan avliving vurderes. Veterinærkompetanse på Havforskningsinstituttet kan konsulteres ved behov (jf. punkt 3.2 foran og punkt 5.4 i Veilederen1)). 
· Avliving skal gjennomføres i henhold til veileder1), og kun av personell som er kurset og godkjent av Fiskeridirektoratet for slik avliving. 
· Våpen godkjent for avliving av hval er tilgjengelig om bord i Fiskeridirektoratets fartøy og vil gjøres tilgjengelig der avliving skal gjennomføres. 
· Dersom avliving vurderes, kontaktes veterinær hos HI umiddelbart for videre avklaring og evt. deltakelse. 
· Ved avliving skal det alltid benyttes både våpen og ammunisjon som er godkjent for formålet, og avliving skal kun utføres av personell med nødvendig kursing og opplæring. 
· I tilfeller hvor hval skal avlives kan det nyttes personell med særlig kompetanse fra hvalfangst. 
· Ved bruk av våpen skal politiet alltid varsles.

4. FORHOLD SOM SKAL IVARETAS I DE ENKELTE HENDELSER

4.1. Hval frittsvømmende inne i not.

Dersom hval har gått seg inn i en not under en fiskeoperasjon, og er uten mulighet til å komme seg fri, skal hvalen hjelpes ut før fiskeoperasjonen kan fortsette. Hvis eneste mulighet for å få hvalen ut av nota er å avslutte fiskeoperasjonen skal den umiddelbart avsluttes. Det skal ikke fortsettes med dragning av not som kan medføre økt fare for at hval vikler seg fast i redskapen. Hvis hvalen likevel vikler seg inn i redskapen skal punkt 4.2 følges. Dersom fangstoperasjonen har kommet så langt at det er fare for neddreping av fisk ved slipping når hval oppdages i nota skal Fiskeridirektoratet kontaktes. Fiskeridirektoratet vil avgjøre videre handlingsmåte. Hensynet til ivaretakelse av fangst under en slik operasjon skal nedprioriteres i forhold til hensynet til å redde dyret. Fiskeridirektoratet Region Nord. Handlingsplan for hendelse med hval.

4.2. Hval viklet inn i fiskeredskap, not m.m.
Dersom hval har gått seg inn i fiskeredskaper, eller redskaper og utstyr tilknyttet disse, kan dette håndteres av fartøyets mannskaper etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet, så langt dette er mulig og i den hensikt å frigjøre hvalen levende og uskadd fra redskapen. Dersom frigjøring ikke enkelt lar seg gjennomføre av fartøyets mannskap, eller at avliving vurderes som et reelt alternativ, skal Sjøtjenesten kontaktes og eventuelt bistå med dette etter rutinene i punkt 3.3. Hensynet til ivaretakelse av fangst under en slik operasjon skal nedprioriteres i forhold til hensynet til å redde dyret.

4.3. Hval ved akvakulturanlegg.
Kvalifisert personell fra regionkontoret skal vurdere og holde seg orientert om utviklingen på hendelesestedet. Ansvarshavende for anlegg med merder, fortøyninger o.l. informeres om at Fiskeridirektoratet regionalt vil bistå anleggets egne tilsatte i vurdering av tiltak. Ved hval i oppdrettsmerd skal dette håndteres av oppdrettsselskapets eget personell så langt dette er mulig, i den hensikt å frigjøre hvalen fra merden. I dialog med oppdrettsselskapets personell tas det beslutning om eventuell praktisk bistand fra fartøy og operativt personell fra Sjøtjenesten eller Kystvakten. Det skal utvises særlig aktsomhet for å sikre både overlevelse av hval samt å hindre at fisk rømmer. Hensynet til å unngå rømming av laks har høyeste prioritet. Dersom hvalen ikke kan frigjøres, kan avliving vurderes og gjennomføres i henhold til pkt. 3.2 foran og pkt. 5.4 i Veilederen1) .

4.4. Strandet hval.
For å holde publikum på avstand slik at hvalen og det operative arbeidet ikke forstyrres skal politi og kommune varsles. Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste eller Kystvakten avklarer status for situasjonen. HI og Mattilsynet kan ved behov involveres for å sikre at dyrevelferdsmessige forhold blir ivaretatt. Hvis strandet hval dør, skal den respektive kommune samt Fylkesmannens miljøvernavdeling og Kystverket varsles. Ved behov for destruksjon eller senkning av hval har de respektive kommuner et ansvar og skal derfor kontaktes før eventuelle tiltak iverksettes. Fiskeridirektoratets operasjon avsluttes når hvalkadaveret tas hånd om av kystvakten eller aktuell kommune.

5. Loggføring og rapportering
Fiskeridirektoratets operative leder fører logg over hendelsesforløpet og beslutninger i løpet av operasjonen og oversender denne sammen med rapport vedlagt dokumentasjon som bilder/film til Fiskeridirektoratets regionkontor i Tromsø.

Opprettet 08.11.2018 08:01. Sist oppdatert 08.11.2018 08:13

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS