Kyst og Fjord

Har ikke tid til å frakte fisk

Beredskapsbåten som betjener ras-isolerte Sørvær har kapasitet for 20 tonn gods. Men den kapasiteten får ikke fiskebruket benytte.

Denne båten kunne holdt fiskekjøpet i gang i Sørvær. Men det har ikke rederiet tid til. 

Foto: Bostek
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no 

Fiskekjøper Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær har mye å være frustrert over for tida. Ferdselen på vegen ut av bygda har vært sterkt begrenset etter at det 21. desember gikk et ras i fjellsiden over tunnelinnslaget til Falkenbergtunnelen mellom Sørvær og Breivikbotn.

Et mislykket forsøk på å fjerne de siste steinmassene fredag mislyktes, med det resultat at vegen ble totalstengt fra mandag. Dermed måtte Ylanen stenge ned fiskekjøpet igjen etter ett døgns aktivitet. Bruket er fullt ut rigget for fersk produksjon, og har ingen mulighet til å drive uten jevnlig avtak av produktene.

 

Frank arne ylanen

Fiskekjøper Frank Arne Ylanen er svært frustrert over situasjonen.

Som erstatning for vegforbindelse har Finnmark Fylkeskommune satt opp M/S Ingøy som beredskapsbåt. Katamaranen har kapasitet for 20 tonn gods, men ettersom fylkets primære ansvar er passasjerer har fylket frasagt seg ansvaret for gods. 

Beredskapsruta er satt opp til å gå på anrop, og i utgangspunktet ville ikke rederiet som går ruta frakte dagligvarer til bygda med mindre det kunne skje på turer hvor det allerede var passasjerer. Men dette fikk ordfører Eva Husby strammet opp i forleden, slik at Boreal nå skal levere post, medisiner og dagligvarer til Sørvær uavhengig av om den samtidig har passasjerer å føre.

 

Fraktekapasiteten på 20 tonn kunne vært en avbøtende kapasitet for fiskebruket, men fordi beredskapsjobben allerede tøyer strikken hos rederiet, har de rett og slett ikke tid til å laste og losse fisk. Da sprenger de nemlig antallet timer mannskapet kan jobbe innenfor hviletidsregimet.
- Beredskapsbåten kunne jo faktisk tatt unna en del fisk og avhjulpet situasjonen. Men de frasier seg ansvaret for godset. Spørsmålet blir jo hvem som har ansvaret for å holde industrien i gang i ei bygd når noe slikt skjer.

 

Ordfører Eva Husby (Ap) deler Ylanens frustrasjon.
- Jeg mener jeg man må kunne utfordre det samfunnsansvaret fylket har for å holde samfunnene i gang. De har ansvaret for vegene, og da må de ta ansvar når vegen stenger. Det kan ikke være meningen at næringslivet skal ta ansvaret for dette selv, sier Husby, som mener ledelsen ved samferdselsavdelingen i Fylket bør svare for hvilket ansvar de finner det naturlig å ta.

 

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi bekrefter overfor Kyst og Fjord at beredskapsbåten er avskåret fra å føre fisk.
- I tillegg til passasjerer, tar båten bare matvarer, post og medisiner. Skal de ta gods vil de bryte arbeidstidsbestemmelsene. Man vil da bruke opp den totalt tilgjengelige arbeidstiden, og vil da ikke ha mannskap å sette inn neste dag. Dette er ikke et spørsmål om viljen til å bruke overtidspenger, men regulert av lovverket.

Samtidig har Holm-Varsi fått klare politiske signaler om at gods skal prioriteres.

- Politikerne sagt at vi skal prioritere dette. Men vi har ingen reservekapasitet, så om vi skal gjøre som den politiske ledelsen sier, må vi prioritere ned noe annet.

- Men når dere har ansvar for vegen, så må dere vel ha ansvaret også når den er stengt?

- Ja, det er som du sier en fylkeskommunal veg som ikke er så farbar som den burde være, og da er spørsmålet om hvordan vi skal løse dette. Og det vi gjør, er å gjøre så godt vi kan med de kapasiteter vi har.

Opprettet 07.02.2018 09:50. Sist oppdatert 07.02.2018 09:51

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS