Kyst og Fjord

Her er årets kongekrabbefordeling

Fiskeridirektoratet region Nord er nå klar med fordelingen av årets krabbekvotefaktor for fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Fiskeridirektoratet var fredag klar med årets kongekrabbefaktor.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Kvotefaktorene fastsettes på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2018, med unntak av kaisalg. Det er  også tatt hensyn til dokumentert inntekt fra laksefiske, heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

Til sammen ble det fastsatt kvotefaktor for 693 fartøy, en betydelig økning i forhold til rulleringen i 2018. Inntektskravet for full kvote ble økt til 200 000 for 2019, og har bidratt til at antall fartøy med kvotefaktor 0,5 er økt betydelig. Samtidig er det likevel en liten økning i antall fartøy med full kvote.

Kvotefaktor og antall faktorer

Kvotefaktor

Antall faktorer 2018

Antall faktorer 2019

0,1

72

64

0,25

23

11

0,5

31

79

1

520

539

Totalt

646

693

Kvotefaktorene legges inn i registrene forløpende, men det vil ta ett døgn før de riktige opplysningene er oppdatert på nettsidene. Det vil også bli sendt ut enkeltvedtak til de enkelte fartøy.

Fangst av kongekrabbe i 2018 - overføringer mellom kvoteår

Fiskeridirektoratet viser til bestemmelsen om kvotefleksibilitet på totalkvoten for kongekrabbe.  

Etter overføring av 130 tonn hannkrabber fra 2017 til 2018 utgjør den disponible kvoten på hannkrabber 1 880 tonn i 2018.

Det er landet 1 989 tonn hannkrabbe i 2018 per 11. januar 2019, det vil si at kvoten er overfisket med 109 tonn. I henhold til kvotefleksibilitetsordningen trekkes overfisket fra totalkvoten i 2019.

Fangst, kvoter og restkvoter av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2018

 

 Kvote

(tonn)

Fangst

 (tonn)

Restkvote

(tonn)

Utnyttelse

(prosent)

Hannkrabber

1 687*

1 795

-108

-106 %

Skadede hannkrabber

175

182

-7

104 %

Forskningskvote

1

1

0

100 %

Fritidsfangst

1

1

0

100 %

Turistfangst

16

10

6

63 %

Total hann-krabber

1 880*

1 989

-109

106 %

Hunnkrabber

100

128

-28

128 %

Kilde: Statistikk fra Norges Råfisklag per 11. januar 2019. Det legges til grunn at hele avsetningen til fritidsfangst og forskningsfangst utnyttes.

*Inklusive 130 tonn kongekrabbe som er overført fra 2017 i henhold til kvotefleksibilitetsordningen.

Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår.

Endelige fartøykvoter i 2019

Fra årets begynnelse ble kun 90 % av totalkvoten utdelt for å ta høyde for kvotefleksibilitetsordningen og tildeling av kvotefaktorer. Endelige fartøykvoter fastsettes til 1,94 tonn kongekrabbe (kvotefaktor 1).  

Kvotefaktor og fartøykvoter

Kvotefaktor

Fartøykvoter

0,1

0,19

0,25

0,49

0,5

0,97

1

1,94

Opprettet 11.01.2019 17:22. Sist oppdatert 11.01.2019 17:26

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS