Kyst og Fjord

Høring om deltakerforskriften

Fiskarlaget Nord har svart på høringen angående deltakerforskriften for 2019. Dette er deres innspill:

Det bør vurderes å skille blad A- og blad B-fiskere med hensyn til kvote, mener Fiskarlaget Nord.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 

Det vises til høring fra Fiskeridirektoratet angående Deltakerforskriften 2019. Styret i Fiskarlaget Nord har den 13. oktober behandlet saken, og vedtatt følgende, besvarelsen er satt opp i tråd med oppsett og struktur i høringsnotatet:

1. Evaluering av endringer i Deltakerforskriften 2018

1.1. Det generelle kravet om at fartøyeier i åpen gruppe må være høvedsmann om bord i fartøyet under utøvelse av fangst. Styret i Fiskarlaget Nord har ingen prinsipielle motforestillinger mot at høvedsmanns fødselsnummer skal fremkomme på sluttseddel, slik Fiskeridirektoratet foreslår. Det stilles likevel spørsmål ved om denne tilleggsopplysningen på sluttseddel vil bidra til å styrke kontrollen av om det er fartøyets eier som har stått om bord under fisket. Styret ser heller ingen grunn til å innvende mot at det eventuelt etableres et register for dispensasjoner fra leieskipperforbudet, samtidig kan det fremstå uklart hvordan man tenker å styrke ressurskontrollen med en slik oversikt.

Det fremkommer ikke om man ser for seg et offentlig register, eller om det er en intern oversikt for Fiskeridirektoratet det gjelder. Gevinsten for ressurskontrollen av et offentlig register over dispensasjoner fra leieskipperforbudet kan det være vanskelig å se, og det forutsettes at Fiskeridirektoratet allerede har kontroll på hvilke dispensasjoner som er utstedt til hvem.

1.2. Innskjerping i eierkonstellasjonsreglene Det vises til innspill nedenfor i punkt 2.1.

1.3. Bør leieskipperforbudet i enkelte fiskeri oppheves? Erfaringen etter gjennomføringen av årets åpne fiskerier tilsier ikke at det er nødvendig å endre gjeldende leieskipperforbud.

1.4. Bør det åpnes for flere dispensasjonshjemler fra leieskipperforbudet? Styret kan støtte de utvidelser av dispensasjonshjemlene fra leieskipperforbudet som Fiskeridirektoratet foreslår.

2. Tiltak for å regulere deltakelsen i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N

2.1. Vilkår om en fysisk majoritetseier

Styret kan støtte en innskjerping i eierkonstellasjonsreglene og et krav for deltakelse i åpen gruppe om at en fysisk person direkte eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i fartøyet. Et eventuelt nytt regelverk må ikke innføres så raskt at ikke de som endringen gjelder rekker å innrette seg før endringene trer i kraft. Det må også tas høyde for at nye eiere skal kunne innfri aktivitetskrav som måtte gjelde for fiskeri fartøyet ellers har kunnet delta i. Forslaget om at eiere av minoritetsinteresser i fartøy i lukket gruppe ikke kan delta i samme fiskeri med eget fartøy i åpen gruppe kan støttes. Det forutsettes at man med «deltaker i åpen gruppe» mener en majoritetseier/eier som kan stå som høvedsmann under fisket.

2.2. Krav om AIS for deltakelse i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N

Prinsipielt mener styret at alle fartøy burde være utstyrt med AIS, dette er utstyr som kan ha sikkerhetsmessig betydning.

Fiskeridirektoratet er i høringen selv skeptisk til hvilke kontrollmessig effekt krav om AIS i den minste flåten vil ha, med henvisning til utfordringer knyttet til portable AIS-enheter. Styret er ikke tilhenger av at det skal innføres krav for flåten begrunnet i kontrollhensyn dersom det ikke forventes effekt av tiltaket. Som sagt kan det være andre grunner for å innføre krav om AIS.

2.3. Sanksjoner ved manglende fartøyinstruks

Fiskeridirektoratet foreslår tilbakekall av ervervstillatelse ved manglende fartøyinstruks for å begrense deltagelsen i åpen gruppe. Styret kan ikke se at det det er hensiktsmessig å innføre en praksis som foreslått. Press på åpen gruppe kommer av fartøy som er på sjøen og fisker. Det må forventes at de fartøy som mangler fartøysinstruks blir liggende i opplag. Ved å delta i et fiske med fartøy uten fartøyinstruks risikerer fisker bøter fra Sjøfartsdirektoratet for brudd på Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde, og reaksjoner fra Fiskeridirektoratet for fiske i strid med Deltakerloven. Dersom det viser seg at fiske uten gyldig fartøyinstruks blir et problem kan man heller ta opp spørsmålet på nytt.

Tiltak som ikke tas opp i høringen, men som bør vurderes

I tillegg til de ovennevnte foreslåtte endringer knyttet til åpen gruppe så mener styret at det bør vurderes å differensieres i kvotesammenheng mellom fiskere på blad A, som har fiske som binæring, og fiskere på blad B, som har fiske som hovednæring. Det kan også vurderes å innføre et aktivitetskrav i fisket etter andre arter for å oppnå full kvote i torskefisket i åpen gruppe. Et aktivitetskrav vil kunne dempe presset på torskefisket, samtidig som det vil stimulere til større aktivitet i fisket etter andre arter. Til sist, angående åpen gruppe, mener styret det er grunn til å påpeke at det veldige overfisket man ser i 2018 i stor grad henger sammen med mye torsk i havet og enkel tilgjengelighet. Dette er forhold som må forventes å endre seg med nedadgående torskebestand. Det kan derfor være grunn til å være noe avventende før det iverksettes mange og veldig drastiske tiltak for å begrense adgangen til fisket i gruppen.

Angående den generelle utvikling på eiersiden i kystfiskeflåten

Styret viser til den utvikling som skjer, der det nå er mer eller mindre alminnelig å høre om landindustri som for å sikre seg råstofftilgang «kjøper seg inn» i kystfiskeflåten. Industrien har i dag anledning til å kjøpe seg inn i kystfiskeflåten som minoritetseier, mens det til enhver tid skal være en fisker som innehar mer enn 50 pst. av eierinteressene og faktisk har tilsvarende kontroll over virksomheten. Det stilles spørsmål ved om lovmessige føringer og tillatt praksis fra forvaltningen er i overensstemmelse. Dersom inntrykket av den utvikling som tillates stemmer, så kan vi være i en situasjon der det er aksept for en utvikling på eiersiden i kystfiskeflåten som vil kunne true Deltakerloven og den fiskereide flåten. Det kan ikke under noen omstendighet tillates en utvikling som undergraver de grunnleggende verdier og målsettinger som er satt for forvaltningen av kystfiskeflåten. Det bes om at det settes fokus på den nevnte problemstilling, og at forvaltningen gir en betryggende forklaring på hvordan de eierkonstellasjoner som utvikler seg henger sammen med lovens krav om en fiskereid flåte.»

Opprettet 18.10.2018 09:07. Sist oppdatert 18.10.2018 09:07

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS