Kyst og Fjord

Holder på distriktskvoten

Etter to uker er kun 20 prosent av distriktskvotene oppfisket. Kjøperne på Nordkyn har bestemt seg for å strekke på det ekstra kvantumet, og har ikke latt seg friste selv om fartøy står i kø for å bryte fisken på land.

Oddvar Jenssen mener det er opp til fiskekjøperne selv å avgjøre om kvoten skal bli en suksess.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den siste oversikten fra Norges Råfisklag viser at 604- av 3.000 tonn er oppfisket ved inngangen til denne uken. Dermed har frykten for at kvoten skule bli kjøpt på rekordtid, lagt seg.

- Det er en stor oppgave for oss å gjøre alle pessimistene til skamme. Så nå er det opp til oss og vise at vi er seriøse, sier fiskekjøper Oddvar Jenssen i Mehamn

Holder igjen
Han kunne kjøpt mye mer, men har dratt kraftig i bremsen overfor fiskere som presser på og vil bli ferdig med sin del av distriktskvota så fort som mulig. 
- Det er vi som i praksis bestemmer om det som landes skal trekkes av distriktskvota. Bearbeidingsplikten gjør jo at om ikke vi kan produsere fisken, kan vi ikke kjøpe den. Så for en gangs skyld er det vi på land som bestemmer. Noen båter har måttet derfor måttet fordele distriktskvotelandingen sine over flere turer, sier Jenssen. 

Forpliktelse 
Nordyn Seafood driver for tida med filétproduksjon og henging til tørrfiskproduksjon. Aktiviteten på sistnevnte er høyere enn det som ellers ville vært tilfelle på denne tiden av året.

- Fører distriktskvotefisken til at det produseres mer totalt, eller blir det bare slik at man produserer den fisken det er plikt på, og sender ut mer ordinær fisk fersk?
- Fisken på distriktskvota er ekstra fisk som kommer i tillegg til det vi ellers hadde kjøpt. Det ville vært lønnsomt å ise fersk ut også, men vi kjører nå den produksjonen vi gjør uansett.
Han mener det er viktig å vise omverdenen at kvota gir sysselsettingseffekt. 
- Hovedpoenget er at vi skaper jobber på land. Vi er forpliktet til å gjøre det. Jeg mener det er en stor oppgave for oss å gjøre alle pessimistene til skamme. Så nå er det opp til oss og vise at vi er seriøse. Derfor har også holdt igjen overfor fiskerne så de ikke bare bryter på land alt med en gang, sier Jenssen.

Har bare kjøpt litt
Heller ikke nabobruket Finnmark Fisk AS, som var den utløsende faktoren for distriktskvoten, har åpnet slusene.

- Vi har nesten ikke kjøpt noe av denne fisken, det er nok av annen fisk å få tak i, sier fungerende daglig leder ved Finnmark Fisk, Kim Andre Gabrielsen. 

Opprettet 14.05.2018 07:37. Sist oppdatert 14.05.2018 07:37

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS