Kyst og Fjord

Hver femte fisk ut av landet er ikke registrert

Gjenbruk av fangstsedler skaper bekymring.

- Dette går utover hele fiskerinæringa.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Av Inge Bjørn Hansen

Vi eksporterer 20 prosent mer fisk ut av landet enn det som er registrert fanget. Det fremkommer av forskningsrapporter.  Utfordringen for myndighetene er spesielt de som eier både  fiskebrukene og trålerne. Noe som i følge Steinar Eliassen i NorFra gir muligheter for å gjenbruke sluttsedler fra lokale fiskebåter. Det er til iTromso.no at Eliassen kommer med disse uttalelsene.

Han sier videre at dette kan være forklaringen på at det ikke oppdages at det eksporteres 20 prosent mer fisk enn det som er registrert landet.

 - Dette går ut over hele fiskerinæringa og det skjuler miljøkriminalitet. Norske myndigheter virker heller ikke å ta inn over seg at vi i realiteten fangster så mye som 20 prosent over den totale kvoten vi er blitt enige med russerne om. Dette gjør at bestandsestimatene til forskerne er feil, sier fiskeoppkjøper og eksportør, Steinar Eliassen i NorFra Eksport, til iTromso.no.

Råfisklaget ser problemet

Avdelingsdirektør Charles Ingebrigtsen i Råfisklaget sier til Tromsø-avisa at man ser utfordringene som ligger her. Han sier at det kan ligge en svakhet i måten fangstsertifikatene behandles på. Han er imidlertid klar på at sertifikatene er i henhold til de krav EU stiller. Imidlertid er han enig i at sertifikatene kan gjøres til et bedre dokument som holder vann. Det nevnes blant annet elektroniske sedler.

Direktoratet på saken

Thord Monsen i kontrollseksjonen til Fiskeridirektoratet sier at man er i dialog med de systemansvarlige for ordningen for å se på mulighetene for å stramme inn på dette med gjenbruk av fangstsedler

Ifølge Monsen har Fiskeridirektoratet også oppdaget faktiske eksempler av slik gjenbruk.

- Vi har oppdaget tilfeller der eksportører har bruk de samme sedlene om igjen, bekrefter Monsen overfor iTromsø.

Opprettet 16.10.2018 07:58. Sist oppdatert 16.10.2018 09:43

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS