Kyst og Fjord

I strupen på Eidesen

Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen går rett i strupen på Eidesen-utvalget. Lagets landsmøte i er i gang.

- Vi går feil vei, sier kystfiskarlagsleder Arne Pedersen, her med deler av den øvrige ledelsen i Norges Kystfiskarlag.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det går galt om vi fortsetter i den retninga vi går nå, sa Pedersen, og fortsatte:

- Når vi spør oss hvem næringa skal være lønnsom for, så betrakter vi lønnsomhetsbegrepet langt mer ut fra en sosial dimensjon enn det Eidesenutvalgen har lagt til grunn i sin rapport, hvor lønnsomhetsaspektet utelukkende er sett fra flåteleddet. Vi mener dette blir for snevert ut i fra formålet til fiskerilovgivningen, som står nedfelt i Havressurslov og Deltakerlov, sa Pedersen.

- I tillegg mener vi utredningen har utelatt nye og vesentlige momenter som har dukket opp i takt med utviklingen av næringa, eksempelvis klimahensyn og råstoffkvalitet. Dette er hensyn som hadde vært naturlig å innlemme i en debatt om fremtidens kvoteystem, da et nytt system bør inneholde insentiver om en ressursfordeling og regulering som stimulerer fiskerier med lavere klimaspor og høykvalitetsleveranser av råstoff.

- Det er et paradoks at man ønsker å krympe den delen av flåten som kan bidra mest i det grønne skiftet, ettersom 77 prosent av aktive fiskefartøy er under 11 meter. Likeså har regjeringen som målsetning å arbeide for at det blir skapt større verdier av hvert kilo fisk. For oss er det enda et paradoks at det også ut fra dette er kystflåten som må gjennomgå struktureringstiltak.

- Det er bedre for fiskerne og betale en mindre ressursskatt enn å betale for dyrekjøpte strukturkvoter og dermed pådra seg en kostbar kvotegjeld.

Fremtidens kvotesystem må også ivareta landindustriens behov for leveranser av råstoff og bidra til levende lokalsamfunn, fordi formålet med fiskerinæringa også er å bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Det er jo nettopp en ignorering av dette vesentlige hensynet som har provosert store deler av befolkningen i nord (ikke bare fiskere), og som er grunnen til at man ser x antall aksjoner og opprop langs kysten. Tilpasninger i kvotesystemet og tiltak for å bedre lønnsomheten må derfor konstrueres i en større sammenheng enn bare fiskeflåten. 

Norges Kystfiskarlag er i år 30 år. Landsmøtet pågår i Svolvær i dag og i morgen.

Opprettet 08.05.2018 13:07. Sist oppdatert 08.05.2018 13:07

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS