Kyst og Fjord

I strupen på Eidesen

Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen går rett i strupen på Eidesen-utvalget. Lagets landsmøte i er i gang.

- Vi går feil vei, sier kystfiskarlagsleder Arne Pedersen, her med deler av den øvrige ledelsen i Norges Kystfiskarlag.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det går galt om vi fortsetter i den retninga vi går nå, sa Pedersen, og fortsatte:

- Når vi spør oss hvem næringa skal være lønnsom for, så betrakter vi lønnsomhetsbegrepet langt mer ut fra en sosial dimensjon enn det Eidesenutvalgen har lagt til grunn i sin rapport, hvor lønnsomhetsaspektet utelukkende er sett fra flåteleddet. Vi mener dette blir for snevert ut i fra formålet til fiskerilovgivningen, som står nedfelt i Havressurslov og Deltakerlov, sa Pedersen.

- I tillegg mener vi utredningen har utelatt nye og vesentlige momenter som har dukket opp i takt med utviklingen av næringa, eksempelvis klimahensyn og råstoffkvalitet. Dette er hensyn som hadde vært naturlig å innlemme i en debatt om fremtidens kvoteystem, da et nytt system bør inneholde insentiver om en ressursfordeling og regulering som stimulerer fiskerier med lavere klimaspor og høykvalitetsleveranser av råstoff.

- Det er et paradoks at man ønsker å krympe den delen av flåten som kan bidra mest i det grønne skiftet, ettersom 77 prosent av aktive fiskefartøy er under 11 meter. Likeså har regjeringen som målsetning å arbeide for at det blir skapt større verdier av hvert kilo fisk. For oss er det enda et paradoks at det også ut fra dette er kystflåten som må gjennomgå struktureringstiltak.

- Det er bedre for fiskerne og betale en mindre ressursskatt enn å betale for dyrekjøpte strukturkvoter og dermed pådra seg en kostbar kvotegjeld.

Fremtidens kvotesystem må også ivareta landindustriens behov for leveranser av råstoff og bidra til levende lokalsamfunn, fordi formålet med fiskerinæringa også er å bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Det er jo nettopp en ignorering av dette vesentlige hensynet som har provosert store deler av befolkningen i nord (ikke bare fiskere), og som er grunnen til at man ser x antall aksjoner og opprop langs kysten. Tilpasninger i kvotesystemet og tiltak for å bedre lønnsomheten må derfor konstrueres i en større sammenheng enn bare fiskeflåten. 

Norges Kystfiskarlag er i år 30 år. Landsmøtet pågår i Svolvær i dag og i morgen.

Opprettet 08.05.2018 13:07. Sist oppdatert 08.05.2018 13:07

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS