Kyst og Fjord

Ingen anmeldelse i Sølvtrans-saken

Brønnbåtselskapet Sølvtrans vedkjenner at de har brutt transportforskriften ved å dumpe avlusningsvann i et gyteområde for reker tilbake i 2017.

«Øytind» brøt regelverket, men blir ikke anmeldt.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Fiskeridirektoratet kontaktet Mattilsynet i slutten av august og ba om å få utlevert opplysninger som var innhentet fra brønnbåten «Øytind», sier Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet til direktoratets nettsider.

Transportforskriften § 9 femte ledd pålegger brønnbåtene å registrere åpning og lukking av ventiler automatisk, og skal på anmodning sende disse elektronisk til Mattilsynet.

– Ved å sammenholde opplysningene fra selskapet med data fra Fiskeridirektoratets databaser (FMC) og BarentsWatch, fikk vi mistanke om at «Øytind» hadde brutt transportforskriften § 22a, sier Lie.

Fiskeridirektoratet kontaktet Sølvtrans torsdag 6. september og ba om en nærmere forklaring.

– Fiskeridirektoratet fikk tilbakemelding 7. september fra Sølvtrans med en innrømmelse om at de ved én anledning hadde dumpet avlusningsvann fra brønnbåten «Øytind» i strid med bestemmelsene i transportforskriften, sier Lie.

Regelbruddet skjedde i forbindelse med avlusning ved oppdrettsanlegget Bjelkavik i Vindafjorden, 16. og 17. november i 2017.

Saken har også vært omtalt i mediene i sommer.

Kan slippe ut avlusningsvann på gitte vilkår

– Det er viktig å presisere at brønnbåter har anledning til å slippe ut avlusningsvann når de ligger til merd fordi det da regnes som en del av oppretters utslippstillatelse – på gitte vilkår, sier Lie.

Fiskeridirektoratet har tidligere vært uklar på dette.

– I dette tilfellet har Sølvtrans derimot ikke fulgt regelverket, da de ved én anledning tømte behandlingsvann i et gytefelt uten å ligge ved merdkanten, sier Lie.

Reaksjon

Fiskeridirektoratet ilegger ikke overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene i transportforskriften.

– Når det gjelder spørsmålet om anmeldelse, er det et vilkår i lovens § 31 at regelbruddet er vesentlig og utført på en forsettlig eller grovt uaktsom måte. Fiskeridirektoratet anser ikke handlingen for å falle inn under kravene i bestemmelsen, sier Lie.

Videre oppfølging av selskapet gjøres av Fiskeridirektoratet region Sør og region Midt.

Opprettet 17.09.2018 08:43. Sist oppdatert 17.09.2018 08:43

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS