Kyst og Fjord

Ingen konkrete løfter

Samferdselsminister Jon Georg Dale liker måten Sjømatklyngen Senja presenterer sitt vegkrav, men kan ikke love ekstra midler fra staten.

Jon Georg Dale ble også forhindret av ras på Senja-turen. 

Foto: Henrik Jonassen, Samferdselsdepartementet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk tirsdag oppleve yttersida av Senja i klassisk vintervær akkurat i det et polart lavtrykk snudde gnistrende klart vintervær til mildvær og nedbør. I tillegg til å kjøre egen bil fikk Dale også være passasjer i en storbil, med de komplikasjoner som hører med i trange tunneler og tilhørende herligheter. Nesten som bestilt ble siste delen av programmet sløyfet da det hadde gått ras over vegen til Torsken.

Fiskeri- og oppdrettsnæringen på Senja har jobbet med en konkret utbedringsplan for vegene ut til sju av øyas industrisamfunn. Gjennom samarbeidsorganet Sjømatklyngen Senja utarbeidet næringa en seksti siders rapport som går gjennom problematiske enkeltpunkter, med forslag til utbedringer.

Rapporten er nøktern i den forstand at man istedenfor å for eksempel kreve ny veg gjennom, heller kommer med forslag til hvordan gammelvegen over fjellet kan fungere bedre.

Under «Husøydagan» sist sommer sa statsminister Erna Solberg at regjeringen hadde bedt Vegvesenet gjøre en utredning med bakgrunn i Sjømatklynge Senjas rapport. 

- Denne rapporten forventer vi å få overlevert nå i mars, og den vi danne grunnlag for vår videre håndtering. Jeg ser jo godt at vi noen steder kan gjennomføre enkle tiltak med stor effekt. Jeg liker måten de tenker på, at de finner løsninger og er konkrete. Ellers er vi jo vant med at vegkrav handler om ett stort prosjekt, men her har næringsaktørene gjort en god tilnærming, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Øker dette sjansene for statlig drahjelp? 
- Ja, og det har vi sagt i regjeringserklæringen, at vi i rulleringen av Nasjonal transportplan vil være opptatt av disse eksportvegene som er så viktige for næringslivet som driver både her ute og andre steder langs kysten, sier Dale.

Han slår samtidig fast at man må holde fast ved arbeidsdelingen mellom stat og fylke, selv om det fra Troms fylke har kommet klare meldinger om at de mange forskriftskrav til utbedring av tunneler og bruer går ut over den øvrige vegsatsingen. 
- Her er det fylkeskommunen som er veg-eier, og fylkene har fått mer til rassikring og vedlikehold enn før. Men vi ser at etterslepet er formidabelt selv om vi har løftet de frie midlene til fylkene, sier Jon Georg Dale.

Opprettet 13.02.2019 07:21. Sist oppdatert 13.02.2019 07:55

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS