Kyst og Fjord

Innovasjonsprisen til Bergen

Fiskeridirektoratets innovasjonspris gikk til bergensfirmaet Scantrol Deep Vision AS.

Lykkelige prisvinnere: Hege Hammersland-White og Håvard Vågstøl i Scantrol Deep Vision AS. Til venstre fiskeridirektør Liv Holmefjord og fiskeriminister Per Sandberg.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Scantrol Deep Vision AS fikk årets innovasjonspris som ble delt ut under åpningen av Nor-Fishing i Trondheim. De har lagt grunnlaget for en fremtidig fangstsortering i trålen.

- Scantrol Deep Vision AS, Bergen. Deep Vision er under utvikling som en alternativ og supplerende metode, i forhold til dagens metode basert på akustikk og erfaring, for overvåking av fangst ved hjelp av stereografiske bilder fra trålen. En 3D-modellering av fisken gir mulighet for bestemmelse av art og lengde som igjen gir mulighet for fangstsortering i trålen og et mer effektivt fiske sett i sammenheng med markedspris, kontroll med kvoter og mindre bifangst.

Teknologien kan også gi et betydelig bidrag til mer etisk fiske og miljømessig forsvarlig forvaltning av havets ressurser. Systemet forventes å få stor betydning for internasjonal havforskning og for kommersielt fiske, heter det i en uttalelse fra juryen.
Administrerende Hege Hammersland-White innrømmet at de hadde tenkt på hva de skulle bruke prisen til, en sjekk på 100.000 kroner.
– Da skal vi arrangere en konferanse for fiskerne, der vi viser fram de nye mulighetene, sa hun.

Dagens prisutdeling innebærer at Selfas elektriske sjark ikke nådde opp. Selfa Artic AS, Sandtorg, har stått for utvikling av «verdens første» elektrisk drevne fiskesjark, i samarbeid med Siemens/Trondheim og Corvus i Canada som batterileverandør.

Den tredje finalisten var Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen, som var nominert for et prosjekt der fangstkontroll testes ved hjelp av ulike innretninger i selve snurrevadnota. Hensikten er at det ikke skal fanges mer fisk enn det fartøyet har kapasitet til å håndtere.

Opprettet 16.08.2016 12:59. Sist oppdatert 16.08.2016 12:59

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS