Kyst og Fjord

Inviterer til kvotekonferanse

Nofima, Fiskerihøyskolen, Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge vil ta diskusjonen om fremtidens kvotesytem med mere inn i en stor konferanse. 

Flåte og landindustri hører sammen, og bør diskuteres som et hele, mener initiativtakerne bak konferansen. 

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hvordan ser fremtiden ut for den norske kystfiskeflåten? Hvilken betydning har kystfiskeflåten for fiskeindustrien? Hvordan sikre verdiskaping, bearbeiding og aktivitet langs kysten? Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge, i samarbeid med Norges fiskerihøgskole og Nofima, inviterer til konferanse for å belyse fremtiden for ei næring i endring.

- Målet med konferansen er å vise fram den moderne kystfiskeflåten, belyse de utfordringer denne flåten står overfor og synliggjøre sammenhengen mellom kystfiskeflåten og fiskeindustrien. Vi står foran viktige politiske veivalg, og fiskerinæringen endrer seg fort, sier Edgar Henriksen i Nofima, som er prosjektleder for konferansen.

Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge er spesielt opptatt av å få fram hvordan alternative reguleringsmodeller kan påvirke dynamikken både i flåteleddet og mellom flåten og industrien. Disse problemstillingene vil på konferansen bli belyst gjennom relevant forskning og faglige vurdering.

Vesentlige deler av norsk fiskeripolitikk vil komme opp til behandling i denne stortingsperioden. Den offentlige debatten om viktige utviklingstrekk i fiskerinæringen, bærer ofte preg av å være tilbakeskuende og lite dekkende for utfordringene til en moderne nordnorsk kystfiskeflåte.

- Fiskarlaget Nord ønsker å få til en debatt som belyser samspillet mellom en fiskereid kystflåte og fiskeindustrien, og hvordan ulike reguleringsmodeller og ordninger kan påvirke hele næringen og kystsamfunnene, sier Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

Endringer i kvotesystemet og reguleringene av fiskeflåten har stor betydning for fiskeindustriens muligheter til å drive en forutsigbar og lønnsom bearbeiding av norsk råstoff. Samtidig er kystfiskeflåten avhengig av konkurransedyktige, lokale fiskekjøpere. Denne sammenhengen må komme tydelig frem og tas hensyn til når framtidens kvotesystem skal utformes.

- Initiativet til konferansen kommer fra Fiskarlaget Nord. Årsaken til at både Norges fiskerihøgskolen og Nofima har respondert positivt, er stor enighet om at de aktuelle sentrale fiskeripolitiske spørsmålene trenger grundig debatt, slår Edgar Henriksen fast.

Konferansen vil finne sted i Tromsø tidlig i 2019. Arrangørene vil komme tilbake til program og endelig tidspunkt senere.

Opprettet 13.04.2018 11:29. Sist oppdatert 13.04.2018 11:29

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS