Kyst og Fjord

Inviterer til kvotekonferanse

Nofima, Fiskerihøyskolen, Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge vil ta diskusjonen om fremtidens kvotesytem med mere inn i en stor konferanse. 

Flåte og landindustri hører sammen, og bør diskuteres som et hele, mener initiativtakerne bak konferansen. 

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hvordan ser fremtiden ut for den norske kystfiskeflåten? Hvilken betydning har kystfiskeflåten for fiskeindustrien? Hvordan sikre verdiskaping, bearbeiding og aktivitet langs kysten? Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge, i samarbeid med Norges fiskerihøgskole og Nofima, inviterer til konferanse for å belyse fremtiden for ei næring i endring.

- Målet med konferansen er å vise fram den moderne kystfiskeflåten, belyse de utfordringer denne flåten står overfor og synliggjøre sammenhengen mellom kystfiskeflåten og fiskeindustrien. Vi står foran viktige politiske veivalg, og fiskerinæringen endrer seg fort, sier Edgar Henriksen i Nofima, som er prosjektleder for konferansen.

Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge er spesielt opptatt av å få fram hvordan alternative reguleringsmodeller kan påvirke dynamikken både i flåteleddet og mellom flåten og industrien. Disse problemstillingene vil på konferansen bli belyst gjennom relevant forskning og faglige vurdering.

Vesentlige deler av norsk fiskeripolitikk vil komme opp til behandling i denne stortingsperioden. Den offentlige debatten om viktige utviklingstrekk i fiskerinæringen, bærer ofte preg av å være tilbakeskuende og lite dekkende for utfordringene til en moderne nordnorsk kystfiskeflåte.

- Fiskarlaget Nord ønsker å få til en debatt som belyser samspillet mellom en fiskereid kystflåte og fiskeindustrien, og hvordan ulike reguleringsmodeller og ordninger kan påvirke hele næringen og kystsamfunnene, sier Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

Endringer i kvotesystemet og reguleringene av fiskeflåten har stor betydning for fiskeindustriens muligheter til å drive en forutsigbar og lønnsom bearbeiding av norsk råstoff. Samtidig er kystfiskeflåten avhengig av konkurransedyktige, lokale fiskekjøpere. Denne sammenhengen må komme tydelig frem og tas hensyn til når framtidens kvotesystem skal utformes.

- Initiativet til konferansen kommer fra Fiskarlaget Nord. Årsaken til at både Norges fiskerihøgskolen og Nofima har respondert positivt, er stor enighet om at de aktuelle sentrale fiskeripolitiske spørsmålene trenger grundig debatt, slår Edgar Henriksen fast.

Konferansen vil finne sted i Tromsø tidlig i 2019. Arrangørene vil komme tilbake til program og endelig tidspunkt senere.

Opprettet 13.04.2018 11:29. Sist oppdatert 13.04.2018 11:29

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS