×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kampen om havrommet hardner til

Nordland Fylkes Fiskarlag mener den arealkonflikten fiskerne på Andøya nå opplever mot en ekspanderende romindustri bare er starten på en utvikling som setter fiskernes interesser under press.

Fint og flott for utviklingen på Andøya, men dårlig nytt for dem som bruker havet hvor rakettene lander.  Foto: Andøya Spaceport

 Noen fiskere fra Andøya ga i et leserinnlegg for noen dager siden uttrykk for sterk frustrasjon over at fiskeflåten tidvis er fortrengt fra havområdene rundt Andøya av andre aktiviteter. Nordland Fylkes Fiskarlag deler denne frustrasjonen og konstaterer at kampen om havrommet ikke bare rundt Andøya, men også i mange andre områder hardner til.

Stenging av store havområder ved rakettutskytinger, sjømilitære øvelser og testing av sonarer er svært utfordrende ikke bare for Andøyfiskerne, men for alle fiskerne som drifter i disse områdene i store deler av året. Dette er først og fremst lokalt rundt Andøy. I tillegg kommer ulike planer om etablering av vindkraft til havs i områder det drives fiske samt den «evige» seismikkskytingen som foregår langs store deler av kysten. I tillegg har vi helt kystnært akvakulturnæringen som beslaglegger store områder på Nordlandskysten.

Nordland Fylkes Fiskarlag har selvsagt forståelse for at vi også skal ha annen næringsaktivitet på kysten enn fiskeri. Det er vi avhengige av for å kunne opprettholde bosetting og sysselsetting. Men, det er også avgjørende at andre aktiviteter kan etableres og drives i samarbeid med fiskerinæringen. Det er derfor viktig at andre aktører lytter til og følger de rådene som kommer fra fiskerne.

Ved Nordmela på Andøya er det planer om å etablere en ny base for oppskyting av raketter. I følge konsekvensutredningen som er utarbeidet skal det ved full drift ved anlegget skytes opp rundt 30 raketter pr år. Dette kommer i tillegg til aktiviteten ved nåværende anlegg og den sjømilitære aktiviteten som hvert år foregår i området.

For hver oppskyting vil det bli forbud mot ferdsel i store områder tilknyttet dette nye anlegget ved Nordmela. Dette betyr at fiskerne må trekke seg ut av området i god tid før oppskytingen skal foregå. Dette gir tapt fangst, kostnadsøkninger og en mye lengre arbeidsdag for fiskerne.

Konsekvensutredningen forsøker å gi et bilde av hvordan fiskeriene kommer til å påvirkes av prosjektet. Her konkluderes det med at konsekvensene for fiskeriene i første kvartal vil være noe forringet, mens det for resten av året vil være en ubetydelig påvirkning i forhold til fiskeriene. Disse konklusjonene er Fiskarlaget sterkt uenig i. Det foregår et helårsfiske i områdene rundt Andøya og påvirkningen av fiskeriene vil være store hele året.

Fiskarlaget arbeider hver dag for å ivareta fiskernes interesser i kystsonen og vi mener at vi har innflytelse på utviklingen og får gjennomslag for våre synspunkter. Men så er det dessverre også slik at noen ganger blir vårt syn for lite vektlagt av de som tar beslutninger. Vi frykter for at det kan bli resultatet når det gjelder etablering av den nye basen for oppskyting av raketter ved Nordmela. Uansett skal vi også i fortsettelsen være med i drøftingene rundt denne etableringen og påvirke så godt vi kan.   

På forsiden nå