Kyst og Fjord

Kan fortsatt gå langt ut

Sjøfartsdirektoratet har innvilget søknad om utsatt dato for begrensning i fartsområde for fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter. Bakgrunnen er utfordringer i fisket for makrelldorgerne.

Direktoratet ber den enkelte fartøyeier/skipper utvise godt skjønn ved utøvelse av fisket.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Norges Fiskarlag søkte denne uken om forlenget frist for å kunne operere ut til 100 nautiske mil for fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter, melder laget på sine nettsider.

Sjøfartsdirektoratet har fredags svart at de aksepterer at dekkede fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 10,67 meter kan operere ut til 100 nautiske mil fra grunnlinjen sør for 63 grader N frem til 1. november 2018. Samme frist gis også for å ta hensyn til overising i stabilitetsberegningene.

Det er et stort antall mindre makrelldorgere som heller ikke i år har hatt tilstrekkelig tilgang på makrell for å kunne fiske sine kvoter til nå, noe som er bekreftet av kvotedata fra Norges Sildesalgslag. Pr. 11. oktober 2018 gjenstod det 11208 tonn av en kvote på 13847 tonn som var tildelt fartøy som fisker med garn og snøre. Sjøfartsdirektoratet at det er lagt stor vekt på den spesielle kvotesituasjonen for denne fartøygruppen dette kvoteåret.

I vedtaket fra Sjøfartsdirektoratet understrekes det at utvidelsen som nå er gitt ikke må tolkes slik at direktoratet har vurdert at det for alle fartøy i gruppen under alle forhold vil være tilrådelig, eller forsvarlig, å utnytte utvidelsen helt eller delvis. Dette gjelder spesielt de minste fartøyene i gruppen fra 8 til 10,67 meter, og særlig de som ikke har blitt kontrollert av godkjent foretak og fått utstedt fartøyinstruks. Direktoratet ber derfor om at den enkelte fartøyeier/skipper utviser godt skjønn og sjømannskap ved planlegging og utøvelse av fisket.

Om fartsområde:

Et dekket fiskefartøy med største lengde 8 til 10,67 meter kan ikke benyttes i større fartsområde enn Bankfiske I. I perioden 15. mai til 30. september kan fartsområdet utvides til Bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen. Begrensningen er satt med tanke på at dette er små fartøy og fartsområdet utenfor bankfiske I anses som utfordrende å operere i på høst- og vinterstid for små fartøy med tanke på å ivareta sikkerheten til mannskap og fartøy.

Opprettet 12.10.2018 11:08. Sist oppdatert 12.10.2018 11:08

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS