Kyst og Fjord

- Kan ikke være bekjent av dette

Fisker Svein Tobiassen tar sterk avstand fra fisket etter småtorsk som har pågått ved Bjørnøya denne sommeren.

Svein Tobiassen langer ut mot fisket på den minste torsken.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Han tok opp denne problemstillingen på det nylig avviklede årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag og fikk med seg forsamlingen der på at minstemålet bør økes fra 44 til 47 cm.

- Dette er et fiske som Norge som fiskerinasjon ikke kan være bekjent av. Yngre fiskere som har vært med som mannskap på disse feltene i sommer er rystet over hva de har sett, og hvordan vi lar oss styre av kortsiktige hensyn i stedet for å tenke på framtida, sier Svein Tobiassen til nettstedet fiskeribladet.no (bak betalingsmur).

- Hva som til slutt skjer med vedtaket er ikke godt å si i dag, men det vil i hvert fall sette fangsten av alt for små torsk på dagsordenen, forhåpentlig også på det kommende reguleringsmøtet der neste års torskereguleringer skal drøftes, sier han videre.

Fra 15. – 18. oktober vil det årlige møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen finne sted. Fiskeren fra Bø tror ikke dette vedtaket blir tatt opp der og da.

- Men det er ingenting i veien for at Norge etter dagens regelverk ensidig øker minstemålet. For norske fiskere vil en slik økning ha minimal betydning, og jeg tror de fleste vil være enig i at vi bør unngå å beskatte denne småfisken, enten den er ordinær torsk eller kysttorsk, sier han.

- Dette er torskens barnehage eller SFO, der store arealer ligger på et dyp mellom 40 og 70 meter. Det er knapt plass til å «dyppe» bruket for de større båtene. At vi drar hit for å hente små fisk av tvilsom kvalitet, er et stort tankekors - når vi har den store kvalitetsskreien tilgjengelig rett utenfor kysten. Bare forskjellen i antall individer som må tas ut av bestanden burde sette en støkk i noen hver, sier Tobiassen til fiskeribladet.no.

Opprettet 10.10.2018 07:26. Sist oppdatert 10.10.2018 07:26

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS