Kyst og Fjord

Kan klare seg med færre anlegg

Slik mener Salaks og NSK Ship Design de kan løse havbruksnæringenes areal- og miljøutfordringer.

På en fjerdedel av arealet kan man produsere halvannen gang så mye fisk med bruk av Fjordmax-konseptet.

Foto: NSK Ship Design
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Få dager før Fiskeridirektoratet tar stilling til søknaden om tildeling av utviklingskonsesjoner, er både oppdrettsselskapet Salaks AS og designselskapet NSK Ship Design AS svært entusiastiske. De mener Fjordmax-konseptet svarer på mange av utfordringene næringa står overfor, ved at den gir muligheten til å øke oppdrettsvolumene uten å søke ut av fjordene.

- Det er de skjermede kystområdene med god gjennomstrømming av friskt sjøvann som har brakt næringa dit den er i dag. Dette konkurransefortrinnet blir det viktig å ta vare på, og vi mener Fjordmax løser utfordringene knyttet til vekst på dagens lokaliteter samt muliggjør bruk av nye arealer i disse områdene, sier prosjektleder i Salaks, Karl Erik Bekkeli.

fjordmax

Fjordmax blir en stabil konstruksjon for både folk og fisk.

Mens noen ønsker å lukke anleggene helt, sågar flytte dem opp på land, har Bekkeli mer tro på løsninger som nyttiggjør seg naturens gratis tilførsel av friskt vann på en bærekraftig måte.

- Naturen har gitt oss en helt gratis pumpeløsning som gir laksen akkurat det den trenger. Ved å bruke denne ressursen sparer man mye energi kontra det å lukke anleggene helt. Det er enorme vannvolumer som må skiftes ut og filtreres med energi- og kostnadskrevende pumpeløsninger.

- Dette fungerer i mindre volumer og vi har lenge gjort det på land i settefiskanlegg. Erfaringene derfra gjør oss sikre på at løsningen for den større fisken ligger i en semi-lukket løsning i fjordene, der vi samler opp fiskens avføring slik at belastningen på havmiljøet under anlegget reduseres.

Sammen med ingeniørene i NSK Ship Design har Salaks lansert en løsning som kan samle opp hele 90 prosent av fiskens avføring og eventuelt fôrspill. Dette skjer ved hjelp av store trakter med pumpesystemer montert i bunnen av merdene.
- Ved å ta vare på dette slammet fjerner vi ikke bare punktbelastningen under anlegget, vi skaper også en tilgang til en helt ny ressurs som kan brukes til gjødsel, brensel for kraftproduksjon eller videre prosessering for utvinning av blant annet fosfor. Dette er et godt eksempel på hvordan vi gjør oppdrett til full sirkulærøkonomi der vi har et mål om å samle opp alt som puttes i havet, mener salgssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design. 

Størrelsen på oppdrettsnæringas fotavtrykk overvåkes gjennom jevnlig prøvetaking fra havbunnen rett under anlegget, samt et stykke ute i fjordsystemet. Hvis disse prøvene viser at lokaliteten overbelastes i forhold til sin naturlige bæreevne, må volumet i anlegget ned. Dermed vil et anlegg som samler opp sitt eget avfall kunne øke sitt fiskevolum betydelig på dagens lokalitet og under dagens miljøregime.

- En enkel Fjordmax vil inneholde opptil 7.020 tonn laks. I tillegg er Fjordmax veldig arealeffektiv og opptar bare en fjerdedel av arealet vi i dag bruker på for eksempel vår lokalitet Storvika, der vi har inntil 18 tradisjonelle plastmerder for opptil 4.500 tonn laks. Dette anlegget opptar 77.000 kvadratmeter i overflaten, mens Fjordmax vil klare seg med drøye 18.000 kvadratmeter, påpeker Bekkeli.

- Det blir veldig mye fisk på én plass?
- Ja, men fisketettheten per kubikk vann blir likevel ikke større i dette anlegget kontra de tradisjonelle. Det som skjer, er bare at vi samler produksjonsvolumet på et mindre sjøareal takket være måten Fjordmax er designet. Med doble nøter sikrer man seg også mot rømning fra anlegget og at uønskede predatorer som sel, hval og makrellstørje trenger inn gjennom produksjons-noten. Fordelen er at vi kan klare oss med færre anlegg og kan oppnå større avstander mellom hvert enkelt anlegg. Dette kan være et viktig tiltak for å redusere smitte- og lusepress, sier oppdretter Karl Erik Bekkeli.

Thomas Myhre i NSK Ship Design mener dette designet vil gi store muligheter hvis den overføres til resten av næringa.
- Ved å samle norsk lakseproduksjon på færre, men større anlegg vil man danne større «branngater» til andre produksjonsenheter samtidig som man frigjør arealer til annen bruk, for eksempel fiskeri og friluftsliv.

- Norsk oppdrettsnæring benyttet i fjor 828 lokaliteter for et samlet årsvolum på 1,3 millioner tonn. Om hele næringa hadde gått over til å bruke Fjordmax designet, ville man klart seg med bare 185 lokaliteter, en reduksjon i antallet anlegg på nesten 80 prosent, påpeker Myhre.

Mens han leker med tall, klarer han selvsagt ikke dy seg fra å regne på hvor mye man hadde klart å produsere hvis det lå en Fjordmax på alle de 828 lokalitetene.

- Da hadde vi realisert myndighetenes mål om femdobling av norsk oppdrettsnæring, smiler Myhre.

Muligheten til å realisere Fjordmax avhenger av Fiskeridirektoratets godkjenning av søknaden fra Salaks om ni utviklingskonsesjoner som vil gi et tilstrekkelig volum for uttesting av én Fjordmax.

 

Fakta om FjordMAX:

Designet av NSK Ship Design
Flytende stålplattform, 165 x 153 meter.
Tre merder med 66 meter diameter.
Totalt vannvolum: 285.000 kubikkmeter.
Kapasitet: 7.020 tonn biomasse.
Overflateareal: 18.100 kvadratmeter.
Bærende konstruksjon av stål gir beskyttelse og stabilitet.
Dobbelt nett mot rømming.
Integrert oppsamlingsduk for avfall i bunn.
Alle systemer integrert i plattform.
Gode arbeidsforhold for operatører.

Opprettet 25.09.2018 12:28. Sist oppdatert 25.09.2018 12:31

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS