Kyst og Fjord

Kartlegger fiskerihavnene

På oppdrag fra Kystverket går Fiskeridirektoratet nå i gang med å kartlegge aktiviteten i Norges fiskerihavner. Det er blant annet med tanke på regionenes ansvars-overtakelse av disse om knappe to år.

De nye regionene skal overta ansvaret for fiskerihavnene, og i forkant skal aktiviteten kartlegges. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

 

Kystverket og Fiskeridirektoratet skal i et felles møte 5. februar diskutere veien videre i dette arbeidet. Alle fem regionene i begge direktoratene vil være involvert.

Det er avdelingsdirektør Vigdis Bye som leder arbeidet i Kystverket. Hun har ansvaret for avhending av fiskerihavner i etaten.

 

Totalvurdering

På spørsmål om hvilke kriterier som må oppfylles for at ei fiskerihavn i fortsettelsen skal ha en slik betegnelse svarer Bye slik:

- Det er ulike ting som legges til grunn. For eksempel hvor mange fiskere på blad A og blad B som sogner til ei havn. Det vil også telle med om det er næringsrelatert fiskeriaktivitet der. Når opplysningene er samlet inn, vil vi ut fra en totalvurdering konkludere hvor det er fiskerihavn og hvor det ikke er riktig å bruke dette utrykket, sier hun til Kyst og Fjord.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt mandat til arbeidet og dermed bedt om denne gjennomgangen.

Det er nå syv år siden sist gang de to direktoratene gjorde en ligende undersøkelse.

 

Havner med fysiske anlegg

- Kystverket vil identifisere alle statlige fiskerihavner i en felles oversikt, på tilsvarende måte som i 2011 da Fiskeridirektoratet ga Kystverket gode tilbakemeldinger, og som i ettertid har vært til stor nytte for Kystverket i det daglige arbeidet. Kartleggingen som Fiskeridirektoratet skal gjøre i denne omgangen vil kun omfatte de havnene som har fysiske anlegg, dvs. at rene utdypingshavner ikke tas med i Fiskeridirektoratet sin kartlegging, skrev Bye i et brev til Fiskeridirektoratet etter at de hadde hatt sitt første forberedende møte.

 

Til regionene

Bakteppet for dette er at regionene skal overta ansvaret for fiskerihavene etter 1. januar 2020. Gjennom denne kartleggingen vil de to statlige etatene sikre at det ikke blir overført havner til regionene som ikke oppfyller kriteriene for å være en slik havn.

Trolig vil Fiskeridirektoratet vil trenge om lag et halvt år på dette oppdraget.

- Vi er positve til å bidra i denne prosessen og hjelper gjerne Kystverket, sier Marianne Bø som leder arealseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Opprettet 08.02.2018 09:25. Sist oppdatert 08.02.2018 09:25

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS