Kyst og Fjord

Kartlegger fiskerihavnene

På oppdrag fra Kystverket går Fiskeridirektoratet nå i gang med å kartlegge aktiviteten i Norges fiskerihavner. Det er blant annet med tanke på regionenes ansvars-overtakelse av disse om knappe to år.

De nye regionene skal overta ansvaret for fiskerihavnene, og i forkant skal aktiviteten kartlegges. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

 

Kystverket og Fiskeridirektoratet skal i et felles møte 5. februar diskutere veien videre i dette arbeidet. Alle fem regionene i begge direktoratene vil være involvert.

Det er avdelingsdirektør Vigdis Bye som leder arbeidet i Kystverket. Hun har ansvaret for avhending av fiskerihavner i etaten.

 

Totalvurdering

På spørsmål om hvilke kriterier som må oppfylles for at ei fiskerihavn i fortsettelsen skal ha en slik betegnelse svarer Bye slik:

- Det er ulike ting som legges til grunn. For eksempel hvor mange fiskere på blad A og blad B som sogner til ei havn. Det vil også telle med om det er næringsrelatert fiskeriaktivitet der. Når opplysningene er samlet inn, vil vi ut fra en totalvurdering konkludere hvor det er fiskerihavn og hvor det ikke er riktig å bruke dette utrykket, sier hun til Kyst og Fjord.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt mandat til arbeidet og dermed bedt om denne gjennomgangen.

Det er nå syv år siden sist gang de to direktoratene gjorde en ligende undersøkelse.

 

Havner med fysiske anlegg

- Kystverket vil identifisere alle statlige fiskerihavner i en felles oversikt, på tilsvarende måte som i 2011 da Fiskeridirektoratet ga Kystverket gode tilbakemeldinger, og som i ettertid har vært til stor nytte for Kystverket i det daglige arbeidet. Kartleggingen som Fiskeridirektoratet skal gjøre i denne omgangen vil kun omfatte de havnene som har fysiske anlegg, dvs. at rene utdypingshavner ikke tas med i Fiskeridirektoratet sin kartlegging, skrev Bye i et brev til Fiskeridirektoratet etter at de hadde hatt sitt første forberedende møte.

 

Til regionene

Bakteppet for dette er at regionene skal overta ansvaret for fiskerihavene etter 1. januar 2020. Gjennom denne kartleggingen vil de to statlige etatene sikre at det ikke blir overført havner til regionene som ikke oppfyller kriteriene for å være en slik havn.

Trolig vil Fiskeridirektoratet vil trenge om lag et halvt år på dette oppdraget.

- Vi er positve til å bidra i denne prosessen og hjelper gjerne Kystverket, sier Marianne Bø som leder arealseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Opprettet 08.02.2018 09:25. Sist oppdatert 08.02.2018 09:25

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS