Kyst og Fjord

Kartlegging av avfall fra oppdrettsnæringen

Marin forsøpling er et økende miljøproblem, og Fiskeridirektoratet region Nord har derfor satt i gang med å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark.

Søppel fra havbruksnæringen skal kartlegges.

Foto: Illustrasjonsfoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hensikten er både å få mer kunnskap om omfanget av forsøplingen, og å kunne bidra til å iverksette tiltak knyttet til opprydding og drift av oppdrettsanlegg.

Norsk akvakulturnæring har rutiner for avfallshåndteringen sin, og selv om de bruker betydelige mengder materialer og utstyr, viser analyser av næringens avfallshåndtering at det er lite sannsynlig at norsk havbruk er en kilde til omfattende marin forsøpling.

– Fiskeridirektoratet er likevel kjent med at deler av det marine avfallet kan spores tilbake til sjøbasert akvakulturnæring, sier Otto Andreassen som er seksjonssjef ved kyst- og havbruksseksjonen i region Nord.

Hjelp fra kommunene

– Vi har derfor bedt alle kommunene i Troms og Finnmark om å gi oss tilbakemelding om marint søppel fra akvakulturnæringen, sier Andreassen.

– I første omgang ønsker vi å få opplysninger om større avfallskomponenter, som bøyer, rester av merder, flyteringer, gangbaner, fôrslanger, notposer, fortøyninger og så videre. Kunnskap om lokalisering av det marine søppelet er vi også interessert i – gjerne i form av avmerking på kart, bilder eller liknende.

- Dersom kommunene har kjennskap til hvor avfallet kommer fra, og eventuelle tips til hvordan dette kan fjernes, vil vi gjerne vite om det også.

Samarbeid med næringen

Flere kommuner og fylkesmannen i Troms har hittil engasjert seg i kartleggingen av marin forsøpling, og vi satser på at alle andre kommuner i våre to nordligste fylker vil gjøre det samme. Etter hvert som vi får tips er planen er å samarbeide med havbruksnæringa om innhenting av avfallet.

Opprettet 19.06.2018 13:55. Sist oppdatert 19.06.2018 13:55

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS