Kyst og Fjord

Kartlegging av avfall fra oppdrettsnæringen

Marin forsøpling er et økende miljøproblem, og Fiskeridirektoratet region Nord har derfor satt i gang med å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark.

Søppel fra havbruksnæringen skal kartlegges.

Foto: Illustrasjonsfoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hensikten er både å få mer kunnskap om omfanget av forsøplingen, og å kunne bidra til å iverksette tiltak knyttet til opprydding og drift av oppdrettsanlegg.

Norsk akvakulturnæring har rutiner for avfallshåndteringen sin, og selv om de bruker betydelige mengder materialer og utstyr, viser analyser av næringens avfallshåndtering at det er lite sannsynlig at norsk havbruk er en kilde til omfattende marin forsøpling.

– Fiskeridirektoratet er likevel kjent med at deler av det marine avfallet kan spores tilbake til sjøbasert akvakulturnæring, sier Otto Andreassen som er seksjonssjef ved kyst- og havbruksseksjonen i region Nord.

Hjelp fra kommunene

– Vi har derfor bedt alle kommunene i Troms og Finnmark om å gi oss tilbakemelding om marint søppel fra akvakulturnæringen, sier Andreassen.

– I første omgang ønsker vi å få opplysninger om større avfallskomponenter, som bøyer, rester av merder, flyteringer, gangbaner, fôrslanger, notposer, fortøyninger og så videre. Kunnskap om lokalisering av det marine søppelet er vi også interessert i – gjerne i form av avmerking på kart, bilder eller liknende.

- Dersom kommunene har kjennskap til hvor avfallet kommer fra, og eventuelle tips til hvordan dette kan fjernes, vil vi gjerne vite om det også.

Samarbeid med næringen

Flere kommuner og fylkesmannen i Troms har hittil engasjert seg i kartleggingen av marin forsøpling, og vi satser på at alle andre kommuner i våre to nordligste fylker vil gjøre det samme. Etter hvert som vi får tips er planen er å samarbeide med havbruksnæringa om innhenting av avfallet.

Opprettet 19.06.2018 13:55. Sist oppdatert 19.06.2018 13:55

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS