Kyst og Fjord

Klare for årets sildetokt

På denne tiden av året kommer silda inn til kysten for å gyte. Med leiefartøyene «Eros», «Vendla» og «Kings Bay» drar forskerne ut for å hente inn data om gytebestanden.

Toktleder Aril Slotte foran leiefartøyet «Eros» før avgang fra Ålesund.

Foto: Jostein Røttingen / Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Gytetoktet går årlig fra Ålesund, og langs kysten nordover til Tromsø. Toktet er en viktig del av den årlige bestandsovervåkingen Havforskningsinstituttet (HI) gjør, melder instituttet på sine nettsider.

Dataene som skal samles inn går inn i beregningene til Det internasjonale havforskingsrådet (ICES). Sammen med det internasjonale økosystemtoktet i mai og fangsttall og prøver fra fiskerne danner dette grunnlaget for neste års kvoteråd på norsk vårgytende sild.

Ser på trender

På toktet estimeres indekser over hvor mye sild som siger inn for å gyte, både i total vekt (gytebiomasse) og over antall sild per alder (årsklasse). Det kalles indekser fordi estimatene er ikke absolutte tall, forskerne følger de relative trendene i bestanden og i årsklassestyrker.

For å lage indeksene bruker forskerne ekkolodd som samler inn akustiske data. I tillegg bruker de sonar for å se om det er sild i blindsonen til ekkoloddet, og om silda unnviker fartøyet.

De akustiske dataene blir kombinert med biologiske analyser. Sild fangstes med trål langs hele strekningen, og et utvalg av enkeltfisk fra hvert trålhal analyseres forløpende om bord. Forskerne «leser» sildeskjell for å bestemme alder, som bidrar til å estimere årsklassestyrker.

Nye rekrutter i år også?

Resultatene fra fjorårets gytetokt viste et tilsig av nye rekrutter, særlig 2013-årsklassen, som forskerne tror at også i år vil dominere i antall i bestanden som skal gyte langs kysten.

–Vi er spente på om innsiget og utbredelsen av gytebestanden blir lignende den som ble observert i 2018, sier toktleder Aril Slotte.

Han legger til at de har forhåpninger om like god dekning, høy presisjon og kvalitet på datainnsamlingen som under fjorårets tokt.

Forskerne anbefalte en kvote på 588 562 tonn i 2019, mot 384 197 tonn i 2018. Men økningen i kvote var i all hovedsak relatert til en regelendring på hvordan bestanden skal høstes

Opprettet 14.02.2019 13:13. Sist oppdatert 14.02.2019 13:13

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS