×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

– «Klimameldinga» vil kunne få dramatiske følger for fiskerinæringa og kystsamfunnene

Debatt

–  Fiskerinæringa er en bærebjelke langs store deler av kysten, skriver Tromsø Senterparti i denne kronikken. Foto: Rune Kr. Ellingsen/Arkiv

Regjeringa la nylig fram Stortingsmelding 13 – klimaplan for 2021 – 2030, den såkalte «Klimameldingen» der det bl.a. ligger inne et forslag som, om regjeringen får det som den vil, kan føre til en tidobling av den såkalte mineraloljeavgiften.

Ifølge en uttalelse fra styret i Tromsø Senterparti vil en slik avgiftsøkning kunne få dramatiske følger, ikke bare for fiskeflåten, men også for hele fiskerinæringa langs kysten. I uttalelsen peker Tromsø Senterparti på en utredning gjort av organisasjonen «Fiskebåt». Ifølge utredningen vil regjeringas forslag til økning av mineraloljeavgiften i sin ytterste konsekvens kunne medføre at fiskeflåten får økt avgiftsnivået fra netto kr. 0,52 pr. drivstoffliter inneværende år, til kr. 5,32 i 2030. Partilaget viser i denne forbindelse til at det pr. i dag ikke finnes realistiske alternativer til dieselmotorer som framdriftsmaskineri i fiskeflåten.

Innenfor et realistisk tidsperspektiv er det heller ikke alternativ teknologi eller alternative framdriftsløsninger som flåten kan konvertere til, hevder lokallaget. På denne bakgrunn har regjeringas avgiftsøkningsforslag karakter av å være et «tvangstiltak» som ikke bare vil ramme flåteleddet, men også indirekte landbasert foredling, øvrig fiskeriavhengig næringsliv og gjennom dette, fiskerisamfunnene langs kysten, hevder lokallaget.
I uttalelsen viser vi til at fiskerinæringa er en bærebjelke langs store deler av kysten. Regjeringa har tidligere pekt på at fiskerinæringa har et stort potensial for nye arbeidsplasser til erstatning for bortfallet som vil følge ved nedtrapping av aktiviteten i olje- og gassnæringa i årene framover. Ifølge Tromsø Senterparti harmonerer regjeringas forslag om en tidobling av mineraloljeavgiften dårlig med de arbeidsplassambisjoner regjeringa har lagt på fiskerinæringa.
I uttalelsen vår stilles det også spørsmål ved om regjeringa har utredet konsekvensene av de forslag som ligger inne i klimameldingen når det gjelder fiskerinæringa og de fiskeriavhengige kystsamfunnene.

På forsiden nå