Kyst og Fjord

Klo vil bygge seg opp

Tillatelsen til å eie «Morgenstjerne» er bare inngangsbilletten til at Gunnar Klo AS får bygge seg opp med flere kystkvoter.

Gunnar Jarl Klo er historiens første industri-eier som får lov å eie en kystfiskebåt.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no 

I går ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg har gitt grønt lys for historiens første dispensasjon fra deltakerloven for et kystfartøy. Lovanvendelsen er nøyaktig den samme som for Lerøy og Nergårds eierskap til industri-trålerne, får Kyst og Fjord opplyst fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Kyst og Fjord har ennå ikke fått Gunnar Jarl Klo i tale, men i en kommentar til Fiskeribladet, sier industri-nestoren på Myre at han har konkrete planer om å skifte ut 15 meter store «Morgenstjerne» med en 70-foting og anskaffe et større kvotegrunnlag.

- Kvotene vi har i dag gir oss mulighet til å anskaffe oss en båt opp til 21 meter. Det vil gi oss en langt bedre forutsening for videre drift av bedriften, sier Gunnar Jarl Klo til Fiskeribladet.no 

Og det er ingen hvem som helst som nå legger ut på handletur i kystkvotemarkedet. Gunnar Klo AS har riktignok slitt med lønnsomheten i hvitfisk-delen av virksomheten sin, men inntektene fra lakseoppdrett gjennom selskapet Øyfisk, har de siste årene sørget for en solid bunnlinje i konsernet. I 2016 hadde Gunnar Klo AS et årsresultat på 49 millioner kroner, i 2015 var resultatet 9,8, og i 2014 var årsresultatet 30,3 millioner kroner.  

Selskapet står i 2016 notert for en egenkapital på 200 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjør 160 millioner kroner. 

Opprettet 09.11.2017 12:17. Sist oppdatert 09.11.2017 12:44

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS