Kyst og Fjord

Kongekrabben på høring

Her er fiskeridirektørens forslag til regulering av kongekrabbefisket for 2018, der det foreslås å la hele Vest-Finnmark få være med i fisket.

Nå foreligger forslaget til neste års kongekrabberegulering. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I høringsnotatet foreslås det å i all hovedsak videreføre de samme vilkårene som i år. Men ettersom Stortinget har bedt regjeringen vurdere om fartøyeiere fra hele Finnmark skal gis adgang til å delta i fangst i kvoteregulert område, er også dette forslaget tatt inn i Fiskeridirektørens utkast. 

I tillegg vil Fiskeridirektøren vurdere om omsetningskravet for det høyeste trinnet i kvotestigen skal økes til 200 000 kr uavhengig av spørsmålet om utvidelsen i deltakerkriteriene.

Deltakerkriteriene er allerede endret slik at fiskere fra Måsøy kan delta i fisket, og per 9. oktober er det 43 fartøy fra Måsøy kommune som har adgang til å delta i åpen gruppe.

Dermed har antall fartøy som totalt kan delta i kongekabbefangsten økt fra 616 i 2016 til 676 fartøy i 2017.

 

Fluktåpninger

Fiskeridirektøren viser også til Havforskningsinstituttets erfaringer fra forsøk med fluktåpninger i teinene ut fra det gjeldende minstemålet på kongekrabbe.

Forsøkene viste at fluktåpninger vil kunne redusere forekomsten av skadet krabbe i fangstene.

Fiskeridirektøren foreslår derfor en endring i utøvelsesforskriften der det stilles krav om at kongekrabbeteiner skal ha minst fire sirkelformede fluktåpninger med minste indre diameter på 150 mm.

Det skal være minst to fluktåpninger på hver motstående side uten inngang. Disse skal monteres i nedre kant, men ikke høyere enn en stolpe fra bunnrammen.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet er tilgjengelig som vedlegg til høringsnotatet.

 

Fangstforbud

Fiskeridirektoratet har siden 2012 i samarbeid med HI og Kystvakten gjennomført kortvarige fangstforbud i kvoteregulert område for å tilrettelegge for forskningstokt og Fiskeridirektoratets opprenskningstokt.

I innværende år ble det også gjennomført en kort periode med fangstforbud utenfor kvoteregulert område for å tilrettelegge for opprenskningstoktet.

Dette har fungert godt, slik at det foreslås en videreføring av ordningen med kortvarige fangstforbud både i og utenfor kvoteregulert område i 2018.

 

Her kan du laste ned høringsbrevet 

Opprettet 10.10.2017 07:42. Sist oppdatert 10.10.2017 07:42

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS