×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Konkurreres det på like vilkår?

Debatt

- Forbrukerne og de godt betalende markedene spør ikke lengre etter bare det gode produktet. Markedene krever også ryddige bedrifter og miljømessig og sosial bærekraft. Norsk fiskerinæring har et omdømme det må vernes om, vi er en stolt fiskerinasjon, skriver Jon-Erik Henriksen og Stine Akselsen i denne kommentaren.

Sjømatnæringa har mye å være stolt av. Vi leverer sjømat som etterspørres verden over. Fiskeflåten er moderne og effektiv. Fiskeindustrien holder stand i en global konkurranse. Forvaltningen av fiskeressursene løftes gjerne fram som verdensledende. Det investeres tungt i næringa, og langs kysten av Nord-Norge gir næringa et vesentlig bidrag til arbeidsplasser, aktivitet, bosetting og verdiskaping. 

Stine og Jon-Erik

Stine Akselsen, Sjømat Norge og Jon-Erik Henriksen, Fiskarlaget Nord.

Ikke alt tåler dagens lys
Samtidig må vi erkjenne at ikke alt som skjer i næringa tåler dagens lys. Det er ødeleggende for en samlet næring dersom aktører både på sjø og land velger å bryte regelverket som skal sørge for riktig ressursuttak, like konkurransevilkår og like arbeidsvilkår. Som ansvarlige organisasjoner må vi våge å rette søkelyset mot næringas skyggeside og vi må lete etter gode løsninger for å rydde opp. 

Konferansen Kyst, fisk og framtid setter dagsorden med målsetting om å bidra til positiv utvikling i fiskeflåten, fiskeindustrien og dermed også våre kystsamfunn. Ambisjonen er å bidra til kloke og veloverveide retningsvalg og beslutninger på vegne av en samlet fiskerinæring. Møtearenaen er et felles initiativ fra sjø- og landsiden som setter fokus «der skoen trykker» og som legger opp til balanserte og kunnskapsbaserte presentasjoner og diskusjoner om aktuelle tema. Kyst, fisk og framtid 2020 reiser diskusjon om hvorvidt det konkurreres på like vilkår?

Stabile rammevilkår
Sjømat Norge og Fiskarlaget Nord har sammen med FHF definert konferansens tema. Nofima har fått hovedansvaret for å sy sammen programmet. Erfaringen fra Kyst, fisk og framtid 2018, da diskusjon om kvotesystemet ble løftet opp, er at også innfløkte og kompliserte problemstillinger lar seg presentere på en forståelig måte. Kunnskapsbaserte løsninger som har legitimitet blant politikere, i næringen og blant folk flest, legger til rette for stabile og forutsigbare rammevilkår. Trygge rammevilkår gir igjen grunnlag for en næring hvor dyktige aktører kan satse og lykkes. Vi løfter diskusjonene i dag og legger til rette for morgendagens suksess. 

En stolt fiskerinasjon
Konkurransevilkår og verdiskaping henger tett sammen. Den som har et konkurransefortrinn vil ha forutsetninger for å skape større verdier enn konkurrenten, og i en konkurranseutsatt næring vil den som gjør det best kunne utkonkurrere den som oppnår dårligere resultat. I flåteleddet vil dette kunne gjenspeile seg i kampen om kvoterettigheter og anledning til fornying, mens det i landindustrien vil komme tydeligst til uttrykk i kampen om råstoffet. 

Vi må legge til rette for en næring der konkurransefortrinn oppnås ved å være seriøs, innovativ og arbeidsom. Dette gjelder alle ledd i verdikjeden. Fiskerinæringen er ikke tjent med å premiere den

som er villige til å skaffe seg konkurransefortrinn ved å drive på kant med loven. Hvilken næring risikerer vi å sitte igjen med dersom de lovlydige aktørene utkonkurreres? Medieoppslag om svart krabbeomsetning og uverdige arbeidsvilkår for arbeidstakere vitner om ukultur som ikke må få fortsette. Norsk fiskerinæring har et omdømme det må vernes om, vi er en stolt fiskerinasjon. 

Godt omdømme gir høy verdiskaping 
Et godt omdømme handler i høyeste grad om verdiskaping. Forbrukerne og de godt betalende markedene spør ikke lengre etter bare det gode produktet. Markedene krever også ryddige bedrifter og miljømessig og sosial bærekraft. Det er ingen grunn til at norsk fiskerinæring skal tilby noe mindre. Vi har forutsetningene for å innfri, men vi står i fare for å kaste denne muligheten bort dersom vi lar kriminell atferd definere næringa vår. 

Råstoffkamp og råstoffmakt
Det gode produktet er nevnt. En fremtidsrettet fiskerinæring må premiere aktørene som bidrar til økt verdiskapning i alle ledd. Da snakker vi om råstoffkvalitet, den evige debatten, og at det ikke er sammenheng mellom kvalitet og pris. Fiskeren premieres for kvantum og ikke den beste råvaren. Er det slik, og er det i så fall slik det bør være? Manglende sammenhengen mellom pris og kvalitet ses i sammenheng med råstoffkamp og råstoffmakt. Denne situasjonen kobles igjen til mistanker om ressurskriminalitet og brudd på arbeidsvilkår. Kontrollen er ikke god nok. Vi må ha et kontrollsystem som avdekker lovbrudd, og som gjør at vi kan stå oppreist og forsvare den norske fiskerinæringa mot rykter og historier som ødelegger for omdømmet til både produktene og de seriøse aktørene. 

Arbeidsvilkår, kontroll og kvalitet
Kyst, fisk og framtid 2020 reiser spørsmål ved om det konkurreres på like vilkår i norsk fiskerinæring. Dette er et spørsmål det er grunnleggende viktig at vi kan svare ja på. Slik situasjonen er i dag kan vi ikke være sikre. Vi må diskutere og forstå hvordan vi best kan få ryddet opp i næringa og ryddet tvilen av veien. Det handler det om hvilken fiskerinasjon vi vil være. Arbeidsvilkår, kontroll og kvalitet er sentrale elementer, og i Tromsø den 6. februar skal vi vise hvordan disse henger sammen. Velkommen! 

På forsiden nå