Kyst og Fjord

Kostbar sløyekrangel

Nordkyn Seafoods tapte sløyekrangelen med fiskebåtrederiet Mirsel og må nå punge ut saksomkostningene for rederiet, etter at lagmannsretten mente fiskebruket ikke hadde noen klar sløyeavtale før fangsten ble håndtert.

Nordkyn Seafoods tapte i lagmannsretten.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskebruket i Mehamn mente leverandøren burde betale dem 150.200 kroner for sløying av fisk, pluss renter og saksomkostninger, men gikk på en ny smell i lagmannsretten, skriver Finnmarken.

300 tonn torsk
Moskenesbåten «Sander Andre» leverte nærmere 300 tonn torsk til bruket i juni 2013. Men partene var uenige om hvem som skulle betale for sløyingen av fisken, som ble utført på mottaket. Dermed endte saken i Tingretten  

Rederiet og mottaket hadde imidlertid kun gjort en avtale over telefon, og da Tingretten behandlet saken i november 2017 husket ingen av dem samtalens nøyaktige innhold, skriver Finnmarken. Men Tingretten dømte i rederiets favør, og som dermed slapp å betale mottaket for arbeidet. 

Kostbar runde
Nordkyn Seafood godtok ikke dommen og anket avgjørelsen til lagmannsretten. Men uten resultat. Lagmannsretten skriver:
«Avtalen om levering ble inngått muntlig over telefon mens «Sander Andre» ennå var i sjøen, etter at det var formidlet kontakt mellom Mirsel AS og Nordkyn SeafoodAS gjennom en tredjemann. 
Ingen av partene kunne i dag huske nøyaktig hva som ble sagt ved avtaleinngåelsen. Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at det ble avtalt mellom partene at Mirsel AS skulle betale for sløyingen.» 
Dermed forkaster Lagmannsretten anken og Nordkyn Seafood må betale 57.500 kroner i saksomkostninger til rederiet.

Opprettet 18.05.2018 07:47. Sist oppdatert 18.05.2018 07:47

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS