Kyst og Fjord

Krabbe for mer enn 20 mill

Kongekrabben var sist uke og dermed andre uke på rad den mest verdifulle arten som ble landet i Råfisklagets distrikt.

Knapt 300 tonn kongekrabbe gjenstår.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fortsatt god fart i fangsten av kongekrabbe i det regulerte fisket, også for taskekrabben er det god fisketakt, men litt ned fra uke 36 som var toppuka så langt i år, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Totalt 174 millioner

Fremdeles gode fangster for seinot, men laber deltakelse. Ellers var det meste på det jevne, med det meste for kystflåten konsentrert om Finnmark. Laber ukeomsetning av fryst råstoff, der torsken igjen var størst verdimessig. Råfisklagets ukeomsetning i uke 37 nådde 151,9 mill kroner (foreløpig tall), hvorav landinger av fisk/reke fra utenlandske båter utgjorde 31,8 mill kroner. For norske båter kom omsetningen opp i 120,2 mill kroner, fordelt med 70,5 mill kroner på ferskt råstoff, 48,8 på fryst og 0,8 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. Uka før kom totalen opp i 174,0 mill kroner, da utgjorde utenlandske landinger 15,7 mill kroner.

Mer enn 8 milliarder

Omsetningen for norske båter var 158,3 mill kroner, fordelt med 76,5 mill kroner på fersk, 81,7 på fryst og 0,1 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. I uke 37 i fjor kom ukeomsetninga opp i 173,0 mill kroner. Her utgjorde landinger fra utenlandske båter 29,7 mill kroner, mens landingene fra norske båter som totalt ga 143,4 mill kroner i omsetningsverdi, var fordelt med 40,1 mill kroner på ferskt råstoff, 102,8 mill kroner på fryst og 0,5 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. Omsetninga hittil i år, pr uke 37, er kommet opp i 9,9 milliarder kroner, som er 824 mill kroner mer enn til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt fra 7,472 mrd kroner til 8,071 mrd kroner, d.v.s. med nær 600 mill kroner, og økingen er tilnærmet lik med ca 300 mill kroner hver på ferskt og fryst råstoff. For fryst er det økte rekelandinger som står for det meste av økingen. Når det gjelder ferske landinger er verdien av torskelandingene økt med 100 mill kroner, fra 3,543 til 3,648 mrd kroner, til tross for at omsatt kvantum er redusert fra 230.000 til 211.000 tonn. Videre er det fin øking for kongekrabben, som er opp i verdi fra 210 til 300 mill kr. Litt opp også for sei og blåkveite, uendra for hysa.

For de ombordfyste landingene, var 1.120 tonn torsk størst i verdi med 24,5 mill kroner. Her stod trål for 990 tonn, mens det var 60-70 tonn hver på autoline og snurrevad. Neste på lista var 1.130 tonn trålsei/9,7 mill kroner og en rekefangst på 250 tonn til verdi 6,6 mill kroner.

Krabben størst

Når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, var kongekrabben igjen størst i verdi med 21,6 mill kroner etter leveranse av 124 tonn. Her var 102 tonn lytefri hannkrabbe tatt i det regulerte fisket, der 148 båter deltok med leveranser. Totalkvantumet lytefri hannkrabbe er med det oppe i 1.392 tonn fra årets begynnelse, av ei årskvote på 1.687 tonn korrigert for kvotefleks.

Levendetorsk

900 tonn fersk torsk ga en verdi på 15,0 mill kroner. 35 tonn av dette var torsk omsatt levende. Redskapsfordelingen var 540 tonn tatt på snurrevad inkl nevnte levendetorskkvantum, og videre var 220 tonn tatt på trål, og altså mindre kvanta på øvrige redskaper. 550 tonn av torskekvantumet var omsatt i ØstFinnmark og 270 tonn i Vest-Finnmark. Omsetningen av fersk sei var 2.840 tonn/13,0 mill kroner. Herav var 1.630 tonn tatt på not etter leveranser fra 7 båter, fordelt med 1.210 tonn til 3 kjøpere i Vest-Finnmark og resterende 420 tonn til 3 kjøpere i Troms.

Lite igjen

Med det gjenstår mindre enn 6.000 tonn av seinotkvota på 37.926 tonn nord for 62-graden. I tillegg til notkvantumet var 740 tonn sei tatt på snurrevad (350 tonn levert Øst-Finnmark, 190 tonn i Troms, for øvrig mer spredt), 300 tonn på garn og 130 tonn på juksa, begge med god geografisk spredning. 320 tonn fersk hyse var jevnt fordelt på snurrevad og line/autoline. 210 tonn var levert i Øst-Finnmark, også der med jevn fordeling på line/autoline og snurrevad. Videre mer spredt geografisk fordeling på resterende hysekvantum.

Mer enn i fjor

Taskekrabbefisket ble noe redusert fra uka før som passerte 300 tonn, og nådde denne gang 235 tonn omsatt i uke 37, til verdi 2,6 mill kroner. Her var 90 tonn omsatt i Trøndelag, 80 tonn på Helgeland, 60 tonn i Lofoten/Salten og 10 tonn på Nordmøre. Hittil i år er omsetningen av taskekrabbe kommet opp i 2.800 tonn til verdi 30,8 mill kroner, mot 2.580 tonn og 27,7 mill kroner til samme tid i fjor. Kvantumet leppefisk kom opp i 10.750 kg til verdi 4,5 mill kroner, fordelt med 4.600 kg levert Nordmøre og 5.850 kg i Trøndelag. Når det gjelder omsetningen av øvrige fiskeslag levert fersk, var det økende kvantum av kveite, og jevnt nivå i landingene av fersk uer. For sistnevnte ble perioden med redusert minstepris ytterligere forlenget ut inneværende uke.

Opprettet 18.09.2018 07:57. Sist oppdatert 18.09.2018 07:57

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS