×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Krever fiskerihavnepenger fra staten

Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen krever i et brev til samferdselsministeren at staten ikke løper fra ansvaret for finansiering av fiskerihavneprosjektene som har blitt hengende i løse luften på grunn av regionreformen.

Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen krever at staten tar ansvar for situasjonen fylkesreformen har skapt for fiskerihavnene.  Foto: Ida Maria Pinnerød

Innseilinga til Røst er et av prosjektene som har blitt skadelidende av at staten overfører ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkene. Flere prosjekter langs kysten har dermed havnet i et vakum fra da Kystverket i fjor slapp tampene, til de skal fortøyes i fylkene fra neste år.

Ordføreren på Røst har skrevet et brev med følgende innhold til samferdselsminister Jon Georg Dale:

«Stortinget har vedtatt å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra Kystverket til de nye regionene med virkning fra 2020. I forbindelse med ansvarsoverføringen har arbeidet med videre planlegging stoppet opp. I den forbindelse er de berørte kommuner kontaktet av Kystverkets hovedkontor med anmodning om å forestå deler av prosjekteringsarbeidet i påvente av at regionene overtar ansvaret.

Røst fiskerihavn er av tiltakene på Nasjonal transportplan i perioden 2018-2029.  Kommunen har mottatt brev fra Kystverket hvor man anmodes om å søke om 100 % tilskudd for å få videreført arbeidet med fiskerihavnen. Røst kommune har tatt kontakt med både Kystverket Nordland og Nordland fylkeskommune for å få en avklaring i ansvarsforholdene for dette prosjektet.  Det ble på bakgrunn av dette avholdt et møte mellom Røst kommune, Kystverket Nordland og Nordland fylkeskommune den 13.08.2019. Det som er klart er at ingen av de to nevnte instanser kan bidra med ressurser i prosjektet på nåværende tidspunkt.  Kystverket Nordland har fått beskjed om å fase ut sitt arbeid med fiskerihavner, mens Nordland fylkeskommune ikke har bygd opp sin organisasjon for de nye oppgavene. Dermed er ansvaret for videre fremdrift skjøvet over til kommunen.

Utbygging av fiskerihavner har til nå vært en statlig oppgave. I den nye regionreformen er dette ansvaret nå plassert hos regionene (fylkeskommunen). Kommunene har ikke ansvaret for slik utbygging. Røst kommune har verken kompetanse eller kapasitet til å gjennomføre planlegging og utbygging av et så stort prosjekt. Vi har likevel valgt å søke om tilskudd slik at prosjektet ikke blir ytterligere forsinket. Prosjektet har stor betydning for kommunen og det har avgjørende betydning av tiltakene i planen blir gjennomført snarest.

Vi vil uttrykke bekymring for at kompetansen som er bygd opp i Kystverket over flere hundre år nå blir tilsidesatt. At man ikke har sørget for nødvendig kompetanseoverføring på dette området er uakseptabelt.

Røst kommune vil derfor be Staten v/Samferdselsministeren om videreføre arbeidet med de fiskerihavnene som allerede ligger inne i nasjonal transportplan i perioden 2018 – 2019. Hvis ikke dette er mulig bør man snarest sørge for at de nye regionene settes i stand til å gjennomføre prosjektene i henhold til planen.»

På forsiden nå