Kyst og Fjord

Krever tarestans

Fiskarlaget Midt-Norge reagerer sterkt på at det tråles tare i et område som er stengt for denne typen virksomhet.

Daglig leder i Fiskarlaget Midt-Norge, Marianne Sandstad krever stans i taretrålingen. 

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Området ligger ved Nordøyan i Trøndelag, et område som skulle vært skånet for taretråling. Likevel foregår det nå slik tråling her gjennom et forskningsprosjekt.

Fiskarlaget Midt-Norge skriver i et brev til Fiskeridirektoratet at de har blitt kontaktet av fiskere som reagerer sterkt på at det foregår taretråling i et stengt område.

«Dette er et av de viktigste områdene torsken gyter sør for Lofoten, og gytingen pågår fortsatt,» skriver Fiskarlaget Midt-Norge i brevet.

Fiskarlaget Midt-Norge er meget kritisk til at Fiskeridirektoratet har gitt Havforskningsinstituttet (HI) tillatelse til taretråling i området.  

Det var etter sterkt press fra Norges Fiskarlag, som viste til trusselen for viktige gyte- og oppvekstområder, at områder rundt Nordøyan ble stengt for taretråling.

- Fiskarlaget Midt-Norge synes det er merkelig at berørte parter ikke har blitt informert om dette prosjektet, og at fiskernes interesser har blitt hørt i denne saken. Det vises til at HI sendte prosjektsøknad til Fiskeridirektoratet 14. august 2017. 31. august 2017 etterlyser HI svar på søknaden. Samme dag får HI tillatelse til å gjennomføre prosjektet uten nærmere betingelser, påpeker daglig leder Marianne Sandstad i brevet. 

Fiskarlaget Midt-Norge krever altså at trålingen i området ved Nordøyan i Trøndelag stoppes umiddelbart, skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Opprettet 09.05.2018 07:25. Sist oppdatert 09.05.2018 07:26

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS