Kyst og Fjord

Krever tarestans

Fiskarlaget Midt-Norge reagerer sterkt på at det tråles tare i et område som er stengt for denne typen virksomhet.

Daglig leder i Fiskarlaget Midt-Norge, Marianne Sandstad krever stans i taretrålingen. 

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Området ligger ved Nordøyan i Trøndelag, et område som skulle vært skånet for taretråling. Likevel foregår det nå slik tråling her gjennom et forskningsprosjekt.

Fiskarlaget Midt-Norge skriver i et brev til Fiskeridirektoratet at de har blitt kontaktet av fiskere som reagerer sterkt på at det foregår taretråling i et stengt område.

«Dette er et av de viktigste områdene torsken gyter sør for Lofoten, og gytingen pågår fortsatt,» skriver Fiskarlaget Midt-Norge i brevet.

Fiskarlaget Midt-Norge er meget kritisk til at Fiskeridirektoratet har gitt Havforskningsinstituttet (HI) tillatelse til taretråling i området.  

Det var etter sterkt press fra Norges Fiskarlag, som viste til trusselen for viktige gyte- og oppvekstområder, at områder rundt Nordøyan ble stengt for taretråling.

- Fiskarlaget Midt-Norge synes det er merkelig at berørte parter ikke har blitt informert om dette prosjektet, og at fiskernes interesser har blitt hørt i denne saken. Det vises til at HI sendte prosjektsøknad til Fiskeridirektoratet 14. august 2017. 31. august 2017 etterlyser HI svar på søknaden. Samme dag får HI tillatelse til å gjennomføre prosjektet uten nærmere betingelser, påpeker daglig leder Marianne Sandstad i brevet. 

Fiskarlaget Midt-Norge krever altså at trålingen i området ved Nordøyan i Trøndelag stoppes umiddelbart, skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Opprettet 09.05.2018 07:25. Sist oppdatert 09.05.2018 07:26

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS