Kyst og Fjord

Kritiske til nye krill-konsesjoner

Greenpeace er kritiske til utdelingen av to nye krill-konsesjoner i Antarktis og viser til at bestandsestimatene for krill er gamle. Miljøvernsorganisasjonen frykter en økning av krill-fiske i sårbare områder som er foreslått vernet. 

Miljøvernsorganisasjonen mener man vet for lite om konsekvensene økt krillfiske ved Antarktisk kan gi.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sist gang man gjennomførte bestandsestimater for krill i Antarktis var i år 2000, men Norge har forpliktet seg til å gjennomføre et nytt bestandsestimat av den antarktiske krillen i 2019. Greenpeace mener Norge bryter prinsippet for ansvarlig forvaltning ved å dele ut nyekonsesjoner før det nye bestandsestimatet er gjennomført. 

- For liten kunnskap
- Det er uholdbart at Norge deler ut nye krill-konsesjoner på usikkert grunnlag. Bestandsestimatene er gamle, og man har lite kunnskap om hvordan klimaendringene som påvirker Antarktis raskt vil slå ut for krill-bestanden. Generelt mener vi at det ikke burde deles ut nye konsesjoner, og i alle fall ikke før ny og forbedret kunnskap er på plass, sier Halvard Haga Raavand, havrådgiver i Greenpeace Norge.

Halvard Haga Raavand

Halvard Haga Raavand

 

Allerede nå ser man at den eksisterende fiskeflåten i Antarktis fisker opp krill-kvotene i vest for den Antarktiske halvøy, et område med høy krill-tetthet. Dette har medført at området flere ganger har blitt stengt for fiske før sesongen er over de siste årene. Ved å øke antallet konsesjoner peker Greenpeace på at fiskepresset i dette området, som er foreslått vernet, vil øke. Et økt fiskepress vil bety at krill-flåten i økende grad konkurrerer med pingviner, bardehvaler og seler om krillen. 

Ber om respekt
- Norske og utenlandske fartøy fisker allerede i områder som er foreslått vernet. Vi har bedt Aker Biomarine og andre selskaper som driver med krill-fiske om å respektere de foreslåtte verneområdene og stoppe fisket her. Ved å øke antallet konsesjoner frykter vi at Norge bidrar til det motsatt - mer fiske i sårbare områder som trenger vern, fortsetter Raavand. 

Om det planlagte forskningstoktet som er planlagt neste år for å estimere krillbestanden skulle vise at det står dårligere til med krillen enn forventet ber Greenpeace om at Fiskeriminister Per Sandberg trekker tilbake de ny-utdelte konsesjonen. 

- Når Norge nå har tatt det uansvarlige skrittet og delt ut nye konsesjoner på et svakt faktagrunnlag forventer vi at Norge snur og trekker tilbake krill-konsesjonene om det skulle vise seg at det står dårligere til med krill-bestanden enn forventet, avslutter Raavand

Opprettet 22.02.2018 07:05. Sist oppdatert 22.02.2018 07:15

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS