Kyst og Fjord

Kritiske til nye krill-konsesjoner

Greenpeace er kritiske til utdelingen av to nye krill-konsesjoner i Antarktis og viser til at bestandsestimatene for krill er gamle. Miljøvernsorganisasjonen frykter en økning av krill-fiske i sårbare områder som er foreslått vernet. 

Miljøvernsorganisasjonen mener man vet for lite om konsekvensene økt krillfiske ved Antarktisk kan gi.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sist gang man gjennomførte bestandsestimater for krill i Antarktis var i år 2000, men Norge har forpliktet seg til å gjennomføre et nytt bestandsestimat av den antarktiske krillen i 2019. Greenpeace mener Norge bryter prinsippet for ansvarlig forvaltning ved å dele ut nyekonsesjoner før det nye bestandsestimatet er gjennomført. 

- For liten kunnskap
- Det er uholdbart at Norge deler ut nye krill-konsesjoner på usikkert grunnlag. Bestandsestimatene er gamle, og man har lite kunnskap om hvordan klimaendringene som påvirker Antarktis raskt vil slå ut for krill-bestanden. Generelt mener vi at det ikke burde deles ut nye konsesjoner, og i alle fall ikke før ny og forbedret kunnskap er på plass, sier Halvard Haga Raavand, havrådgiver i Greenpeace Norge.

Halvard Haga Raavand

Halvard Haga Raavand

 

Allerede nå ser man at den eksisterende fiskeflåten i Antarktis fisker opp krill-kvotene i vest for den Antarktiske halvøy, et område med høy krill-tetthet. Dette har medført at området flere ganger har blitt stengt for fiske før sesongen er over de siste årene. Ved å øke antallet konsesjoner peker Greenpeace på at fiskepresset i dette området, som er foreslått vernet, vil øke. Et økt fiskepress vil bety at krill-flåten i økende grad konkurrerer med pingviner, bardehvaler og seler om krillen. 

Ber om respekt
- Norske og utenlandske fartøy fisker allerede i områder som er foreslått vernet. Vi har bedt Aker Biomarine og andre selskaper som driver med krill-fiske om å respektere de foreslåtte verneområdene og stoppe fisket her. Ved å øke antallet konsesjoner frykter vi at Norge bidrar til det motsatt - mer fiske i sårbare områder som trenger vern, fortsetter Raavand. 

Om det planlagte forskningstoktet som er planlagt neste år for å estimere krillbestanden skulle vise at det står dårligere til med krillen enn forventet ber Greenpeace om at Fiskeriminister Per Sandberg trekker tilbake de ny-utdelte konsesjonen. 

- Når Norge nå har tatt det uansvarlige skrittet og delt ut nye konsesjoner på et svakt faktagrunnlag forventer vi at Norge snur og trekker tilbake krill-konsesjonene om det skulle vise seg at det står dårligere til med krill-bestanden enn forventet, avslutter Raavand

Opprettet 22.02.2018 07:05. Sist oppdatert 22.02.2018 07:15

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS