Kyst og Fjord

Kutt forundrer

- Kutt i bevilgninger til velferdsstasjoner er ett av momentene som forundrer, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag i en kommentar til forslaget til statsbudsjett.

- Flere av stasjonene kan komme til å bli lagt ned.

Foto: Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Fiskarlaget er hovedsakelig positive til hovedlinjene i budsjettet, et budsjett vi håper kan bidra til stabil kronekurs og fortsatt lav rente. sier Ingebrigtsen til Fiskarlagets nettsider.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 avdekker ingen store endringer i de generelle rammebetingelsene for fiskeflåten.

-Vi er opptatt av de lange linjer i den økonomiske politikken og i så måte synes regjeringen å innfri på den forventningen, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

-Imidlertid er vi forundret over noen forslag til kutt i Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for 2019, sier han med henvisning til blant annet kutt i tilskudd til velferdsstasjoner og i avsetningen til føringstilskudd.

Føringstilskudd

Regjeringen foreslår om lag en halvering av sekkeposten som er øremerket til føringstilskudd, selfangst og garantilott. Selv om avsetningen ikke er fordelt mellom disse ordningene, vil forslaget ha store konsekvenser for ordningen med føringstilskudd.

Formålet med denne ordningen er å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur og bidra til en effektiv gjennomføring av fisket ved å føre fisk ut av overskuddsområder.

-Vi mener det er overraskende og uheldig at det foretas et stort kutt i en ordning før en har konkludert når det gjelder resultatet av en pågående evaluering av ordningen, understreker Fiskarlagslederen.

Kutter velferden

Regjeringen foreslår å ta bort hele tilskuddet til drift av velferdsstasjoner som går til ordningen Fiskarlaget administrerer på vegne av alle fiskere. Tilskuddet på 1,2 millioner kroner, sammen med egenfinansiering fra næringen understøtter i 2018 drift av 25 velferdsstasjoner lang kysten.

En konsekvens av regjeringens forslag vil være at mange stasjoner må legges ned, og det må innføres et redusert tilbud på de resterende stasjoner som kan holdes åpne i 2019.

- Regjeringen begrunner kuttet med redusert behov. Vår erfaring er en økt etterspørsel og stadige spørsmål om nyetableringer, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har siden 2015 etablert fem nye velferdsstasjoner henholdsvis i Havøysund, Ramberg, Gryllefjord, Skarsvåg og Brensholmen.  Årsaken til disse nyetableringene er det faktum at de tjenester som velferden tilbyr ikke er tilgjengelig i fiskeværene verken i kommunal eller privat regi.

SAR og Kystvakt

Fiskarlaget er betrygget over at aktiviteten i Kystvakta videreføres på dagen nivå og med en viss budsjettøkning, samt at planen for bygging av tre nye kystvaktfartøy bekreftes.

-Vi er fremdeles ikke tilfreds med fremdriften for nye redningshelikoptre og NH90, men registrerer at det forsøkes å gjøres tiltak for å bøte på den lange innfasingsperioden for de nye ressursene.

Opprettet 08.10.2018 16:10. Sist oppdatert 08.10.2018 16:10

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS