×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kutt forundrer

- Kutt i bevilgninger til velferdsstasjoner er ett av momentene som forundrer, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag i en kommentar til forslaget til statsbudsjett.

- Flere av stasjonene kan komme til å bli lagt ned. Foto: Norges Fiskarlag

- Fiskarlaget er hovedsakelig positive til hovedlinjene i budsjettet, et budsjett vi håper kan bidra til stabil kronekurs og fortsatt lav rente. sier Ingebrigtsen til Fiskarlagets nettsider.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 avdekker ingen store endringer i de generelle rammebetingelsene for fiskeflåten.

-Vi er opptatt av de lange linjer i den økonomiske politikken og i så måte synes regjeringen å innfri på den forventningen, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

-Imidlertid er vi forundret over noen forslag til kutt i Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for 2019, sier han med henvisning til blant annet kutt i tilskudd til velferdsstasjoner og i avsetningen til føringstilskudd.

Føringstilskudd

Regjeringen foreslår om lag en halvering av sekkeposten som er øremerket til føringstilskudd, selfangst og garantilott. Selv om avsetningen ikke er fordelt mellom disse ordningene, vil forslaget ha store konsekvenser for ordningen med føringstilskudd.

Formålet med denne ordningen er å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur og bidra til en effektiv gjennomføring av fisket ved å føre fisk ut av overskuddsområder.

-Vi mener det er overraskende og uheldig at det foretas et stort kutt i en ordning før en har konkludert når det gjelder resultatet av en pågående evaluering av ordningen, understreker Fiskarlagslederen.

Kutter velferden

Regjeringen foreslår å ta bort hele tilskuddet til drift av velferdsstasjoner som går til ordningen Fiskarlaget administrerer på vegne av alle fiskere. Tilskuddet på 1,2 millioner kroner, sammen med egenfinansiering fra næringen understøtter i 2018 drift av 25 velferdsstasjoner lang kysten.

En konsekvens av regjeringens forslag vil være at mange stasjoner må legges ned, og det må innføres et redusert tilbud på de resterende stasjoner som kan holdes åpne i 2019.

- Regjeringen begrunner kuttet med redusert behov. Vår erfaring er en økt etterspørsel og stadige spørsmål om nyetableringer, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har siden 2015 etablert fem nye velferdsstasjoner henholdsvis i Havøysund, Ramberg, Gryllefjord, Skarsvåg og Brensholmen.  Årsaken til disse nyetableringene er det faktum at de tjenester som velferden tilbyr ikke er tilgjengelig i fiskeværene verken i kommunal eller privat regi.

SAR og Kystvakt

Fiskarlaget er betrygget over at aktiviteten i Kystvakta videreføres på dagen nivå og med en viss budsjettøkning, samt at planen for bygging av tre nye kystvaktfartøy bekreftes.

-Vi er fremdeles ikke tilfreds med fremdriften for nye redningshelikoptre og NH90, men registrerer at det forsøkes å gjøres tiltak for å bøte på den lange innfasingsperioden for de nye ressursene.

På forsiden nå