×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kvotejusteringene er klare

Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene for 2019 i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Det kan fiskes 316.000 tonn torsk i 2019. Foto: Øystein Ingilæ

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å refordele ufordelte kvanta av tredjelandskvoter for torsk og hyse. 5 259 tonn torsk og 1 609 tonn hyse er tilbakeført til norske totalkvoter. Nye kvoter fremgår av ny forskrift.

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016. Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2018 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2018 og 2019. Dermed ser de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2019 slik ut:

  • Torsk: 316 320 tonn
  • Hyse: 96 212 tonn
  • Sei: 131 865 tonn

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2018, og 17 636 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 316 320 tonn torsk i 2019.

Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2018. Ved årsskiftet gjenstod 18 512 tonn hyse, og i tråd med regelverket innebærer dette at 8 989 tonn ikke kan overføres til 2019, mens 9 523 tonn blir overført til årets totalkvote. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 96 212 tonn hyse i 2019.

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2018, og 2 135 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 131 865 tonn sei i 2019.

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 1: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2019

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2019

Over-føringer på gruppenivå

Over-føringer på totalkvote-nivå

Justerte kvoter 2019

Trål totalt

98 984

713

-1 418

98 279

Gruppekvote torsketrål

98 234

653

-1 418

97 469

Gruppekvote seitrål

750

60

 

810

Konvensjonelle fartøygrupper totalt

221 179

-14 051

-2 880

204 248

Lukket gruppe:

166 655

-4 963

-2 237

159 455

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

42 498

-948

-619

40 931

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

42 191

-2 183

-594

39 414

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

40 130

758

-614

40 274

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

26 836

-704

-410

25 722

Ferskfiskordning lukket gruppe

15 000

-1 886

 

13 114

Konvensjonelle havfiskefartøy:

26 088

-378

-369

25 341

Åpen gruppe:

28 436

-8 710

-274

19 452

Fartøy åpen gruppe

26 596

-8 710

-274

17 612

Ferskfiskordning åpen gruppe

1 840

 

 

1 840

Bonus levende lagring

3 000

 

 

3 000

Forskning og undervisning

793

 

 

793

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7 000

 

 

7 000

Kystfiskekvoten

3 000

 

 

3 000

Totalt

333 956

-13 338

-4 298

316 320

 I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2019

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2019

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter 2019

Trål totalt

34 056

-1 554

2 680

35 182

Gruppekvote torsketrål

33 306

-1 629

2 680

34 357

Gruppekvote seitrål

750

75

 

825

Konvensjonelle

52 020

4 024

4 373

60 417

Lukket gruppe:

40 422

4 715

3 236

48 373

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

11 464

1 346

913

13 723

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

11 232

1 279

841

13 352

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

11 417

1 346

955

13 718

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

6 309

744

527

7 580

Konvensjonelle havfiskefartøy

10 414

-1 110

787

10 091

Åpen gruppe

1 184

419

350

1 953

Forskning og undervisning

313

 

 

313

Rekreasjons- og ungdomsfiske

300

 

 

300

Totalt

86 689

2 470

7 053

96 212

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

 

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2019

 

Fartøygrupper

Forskrifts-kvote 2019

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter 2019

Trål

49 144

-4 733

831

45 242

Torsketrålere

39 515

-4 659

665

35 521

Seitrålere

9 129

-74

166

9 221

Pelagiske trålere

500

 

 

500

Not

32 529

-1 450

561

31 640

Konvensjonelle

49 948

1 803

853

52 604

Lukket gruppe:

38 587

344

640

39 571

U 11 m hj.l.

10 977

1 279

181

12 437

11 - 14,99 m hj.l.

10 663

1 066

166

11 895

15 - 20,99 m hj.l.

9 605

-1 134

166

8 637

21 m og over

7 342

-867

127

6 602

Åpen gruppe

5 922

817

119

6 858

Konvensjonelle havfiskefartøy

5 439

642

94

6 175

Forskning og undervisning

129

 

 

129

Agn

250

 

 

250

Rekreasjon og ungdomsfiske

2 000

 

 

2 000

Totalt

134 000

-4 380

2 245

131 865

             

De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2019. For å gjøre det lettere for fiskerinæring og forvaltning å følge utviklingen i fisket, fremgår det av ukestatistikken hva som er de reelle total- og gruppekvotene (justerte kvoter).

Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2018, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.

Fartøy i åpen gruppe ble tildelt full kvote allerede ved årsskiftet.

På forsiden nå