Kyst og Fjord

Kvotejusteringene er klare

Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene for 2019 i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Det kan fiskes 316.000 tonn torsk i 2019.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å refordele ufordelte kvanta av tredjelandskvoter for torsk og hyse. 5 259 tonn torsk og 1 609 tonn hyse er tilbakeført til norske totalkvoter. Nye kvoter fremgår av ny forskrift.

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016. Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2018 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2018 og 2019. Dermed ser de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2019 slik ut:

  • Torsk: 316 320 tonn
  • Hyse: 96 212 tonn
  • Sei: 131 865 tonn

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2018, og 17 636 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 316 320 tonn torsk i 2019.

Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2018. Ved årsskiftet gjenstod 18 512 tonn hyse, og i tråd med regelverket innebærer dette at 8 989 tonn ikke kan overføres til 2019, mens 9 523 tonn blir overført til årets totalkvote. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 96 212 tonn hyse i 2019.

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2018, og 2 135 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 131 865 tonn sei i 2019.

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 1: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2019

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2019

Over-føringer på gruppenivå

Over-føringer på totalkvote-nivå

Justerte kvoter 2019

Trål totalt

98 984

713

-1 418

98 279

Gruppekvote torsketrål

98 234

653

-1 418

97 469

Gruppekvote seitrål

750

60

 

810

Konvensjonelle fartøygrupper totalt

221 179

-14 051

-2 880

204 248

Lukket gruppe:

166 655

-4 963

-2 237

159 455

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

42 498

-948

-619

40 931

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

42 191

-2 183

-594

39 414

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

40 130

758

-614

40 274

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

26 836

-704

-410

25 722

Ferskfiskordning lukket gruppe

15 000

-1 886

 

13 114

Konvensjonelle havfiskefartøy:

26 088

-378

-369

25 341

Åpen gruppe:

28 436

-8 710

-274

19 452

Fartøy åpen gruppe

26 596

-8 710

-274

17 612

Ferskfiskordning åpen gruppe

1 840

 

 

1 840

Bonus levende lagring

3 000

 

 

3 000

Forskning og undervisning

793

 

 

793

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7 000

 

 

7 000

Kystfiskekvoten

3 000

 

 

3 000

Totalt

333 956

-13 338

-4 298

316 320

 I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2019

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2019

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter 2019

Trål totalt

34 056

-1 554

2 680

35 182

Gruppekvote torsketrål

33 306

-1 629

2 680

34 357

Gruppekvote seitrål

750

75

 

825

Konvensjonelle

52 020

4 024

4 373

60 417

Lukket gruppe:

40 422

4 715

3 236

48 373

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

11 464

1 346

913

13 723

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

11 232

1 279

841

13 352

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

11 417

1 346

955

13 718

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

6 309

744

527

7 580

Konvensjonelle havfiskefartøy

10 414

-1 110

787

10 091

Åpen gruppe

1 184

419

350

1 953

Forskning og undervisning

313

 

 

313

Rekreasjons- og ungdomsfiske

300

 

 

300

Totalt

86 689

2 470

7 053

96 212

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

 

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2019

 

Fartøygrupper

Forskrifts-kvote 2019

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter 2019

Trål

49 144

-4 733

831

45 242

Torsketrålere

39 515

-4 659

665

35 521

Seitrålere

9 129

-74

166

9 221

Pelagiske trålere

500

 

 

500

Not

32 529

-1 450

561

31 640

Konvensjonelle

49 948

1 803

853

52 604

Lukket gruppe:

38 587

344

640

39 571

U 11 m hj.l.

10 977

1 279

181

12 437

11 - 14,99 m hj.l.

10 663

1 066

166

11 895

15 - 20,99 m hj.l.

9 605

-1 134

166

8 637

21 m og over

7 342

-867

127

6 602

Åpen gruppe

5 922

817

119

6 858

Konvensjonelle havfiskefartøy

5 439

642

94

6 175

Forskning og undervisning

129

 

 

129

Agn

250

 

 

250

Rekreasjon og ungdomsfiske

2 000

 

 

2 000

Totalt

134 000

-4 380

2 245

131 865

             

 

De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2019. For å gjøre det lettere for fiskerinæring og forvaltning å følge utviklingen i fisket, fremgår det av ukestatistikken hva som er de reelle total- og gruppekvotene (justerte kvoter).

Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2018, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.

Fartøy i åpen gruppe ble tildelt full kvote allerede ved årsskiftet.

Opprettet 11.02.2019 08:41. Sist oppdatert 11.02.2019 08:41

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS