Kyst og Fjord

Langt bakpå i torskeeksporten

Eksporten av fersk torsk var 33 prosent lavere i årets februarmåned målt mot fjorårets.

Dårlig vær har gitt lavere torskelandinger. 

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det ble eksportert 8.800 tonn fersk torsk inkl. skrei til en verdi av 356 millioner kroner i februar. Det er en reduksjon i volum på 33 prosent mens verdien falt med 98 millioner kroner. Det utgjør en nedgang på 22 prosent i verdi.

Hittil i år er det eksportert 13.500 tonn fersk torsk inkl. skrei til en verdi av 583 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 28 prosent, mens verdien falt med 101 millioner kroner eller 15 prosent. Av dette utgjør skrei 1.900 tonn som er en økning på 6 prosent i februar. Verdien av skreien var på 88 millioner kroner som er opp 21 millioner kroner eller 31 prosent. Danmark, Polen og Nederland er største mottakere av fersk torsk i februar.

- Det har vært landet mindre fersk torsk så langt i år enn på samme tid i fjor. Årsaken er blant annet en del dårlig vær. Det har gitt seg utslag lavere volumer, og dermed høyere pris, både for fisker og eksportør. Den eneste kategorien med volumvekst er fersk, hel skrei med en økning på 18 prosent til 2.800 tonn så langt i år. Gjennomsnittsprisen hittil i år er 48,8 kroner per kilo, som er en økning på 21 prosent, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i en pressemelding fra Sjømatrådet.

I februar ble det eksportert 7.200 tonn fryst torsk til en verdi av 313 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 4 prosent mens verdien økte med 45 millioner kroner eller 17 prosent. Hittil i år er det eksportert 17 000 tonn fryst torsk til en verdi av 709 millioner kroner. Det er en økning i volum på 11 prosent, mens verdien økte med 170 millioner kroner eller 32 prosent. Kina, Storbritannia og Nederland er de største mottakerne av fryst torsk i februar.

Opprettet 05.03.2019 08:08. Sist oppdatert 05.03.2019 08:08

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS