Kyst og Fjord

Lar seg ikke piske i nord

Fiskarlaget Nord mener landsmøtets innspill om sjarkstrukturering, er et klart brudd med medlemmene i nord, og endrer ikke sitt standpunkt.

Daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord skriver i pressemeldingen at landsstyreinspillet er et brudd med lagene i nord.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det nordligste medlemslaget har ingen planer om å bli sittende på gjerdet selv om landsmøtet mener at Norges Fiskarlag er bundet opp til et landsmøtevedtak fra 2015.

Ansvar for medlemmene
- Når Norges Fiskarlag har konkludert i strid med blant annet våre innspill, med henvisning til at siste relevante organisasjonsmessige behandling var i 2015, så anser Fiskarlaget Nord å ha et særlig ansvar på vegne av sine medlemmer. Noe utradisjonelt mener arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord det er nødvendig og klargjøre at man fortsatt står ved sitt vedtak i sak om «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem», skriver Fiskarlaget Nord i en pressemelding. 

Laget vil derfor ikke la seg piske til å følge moderorganisasjonen, men mener fortsatt det er riktigst og avvente eventuell strukturkvoteordning eller adgang til kvotesammenslåing for den minste flåtegruppen. Både uavklarte spørsmål knyttet til strukturkvoteordningene og ikke minst at det jobbes med å effektivisere kvotesystemet, som igjen kan får direkte betydning for om struktur er nødvendig, tilsier at en bør være avventende. 

Overså alle signaler
Den nordligste avdelingen er forundret over at landsstyret ikke har tatt signalene fra sine lokallag som har vært godt kjent i før høringsinstillingen ble vedtatt.

- I Fiskarlaget Nord har saken vært på høring i lokallagssystemet før den har vært styrebehandlet. Så registrerer vi at landsstyret i Norges Fiskarlag mener å ha vært uten mulighet til å vurdere innspillene fra de tilsluttede organisasjoner i forbindelse med høringen, man svarer altså på høringen med utgangspunkt i vedtak fra Landsmøtet i 2015, heter det i pressemeldingen.

Opprettet 15.05.2018 07:42. Sist oppdatert 15.05.2018 07:42

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS