Kyst og Fjord

Lar seg ikke piske i nord

Fiskarlaget Nord mener landsmøtets innspill om sjarkstrukturering, er et klart brudd med medlemmene i nord, og endrer ikke sitt standpunkt.

Daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord skriver i pressemeldingen at landsstyreinspillet er et brudd med lagene i nord.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det nordligste medlemslaget har ingen planer om å bli sittende på gjerdet selv om landsmøtet mener at Norges Fiskarlag er bundet opp til et landsmøtevedtak fra 2015.

Ansvar for medlemmene
- Når Norges Fiskarlag har konkludert i strid med blant annet våre innspill, med henvisning til at siste relevante organisasjonsmessige behandling var i 2015, så anser Fiskarlaget Nord å ha et særlig ansvar på vegne av sine medlemmer. Noe utradisjonelt mener arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord det er nødvendig og klargjøre at man fortsatt står ved sitt vedtak i sak om «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem», skriver Fiskarlaget Nord i en pressemelding. 

Laget vil derfor ikke la seg piske til å følge moderorganisasjonen, men mener fortsatt det er riktigst og avvente eventuell strukturkvoteordning eller adgang til kvotesammenslåing for den minste flåtegruppen. Både uavklarte spørsmål knyttet til strukturkvoteordningene og ikke minst at det jobbes med å effektivisere kvotesystemet, som igjen kan får direkte betydning for om struktur er nødvendig, tilsier at en bør være avventende. 

Overså alle signaler
Den nordligste avdelingen er forundret over at landsstyret ikke har tatt signalene fra sine lokallag som har vært godt kjent i før høringsinstillingen ble vedtatt.

- I Fiskarlaget Nord har saken vært på høring i lokallagssystemet før den har vært styrebehandlet. Så registrerer vi at landsstyret i Norges Fiskarlag mener å ha vært uten mulighet til å vurdere innspillene fra de tilsluttede organisasjoner i forbindelse med høringen, man svarer altså på høringen med utgangspunkt i vedtak fra Landsmøtet i 2015, heter det i pressemeldingen.

Opprettet 15.05.2018 07:42. Sist oppdatert 15.05.2018 07:42

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS