Kyst og Fjord

Lavere innsig av skrei

Årets skreitokt viser en betydelig nedgang i innsiget av gytefisk til Vesterålen og Lofoten. Det vil få betydning for neste års kvoteråd fra forskerne. 

Årets skreikart viser lavere forekomster enn det foregående. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Årets skreitokt ble utført av F/F Johan Hjort perioden 22. mars til 8. april. Toktet viser en tydelig nedgang i forhold til fjorårets dekning og dette er tydeligst på Røstbanken, skriver Havforskningsinstituttets Knut Korsbrekke.

- Gyteinnsiget domineres av flergangsgytere, men med et høyere innslag av førstegangsgytere i den nordlige delen. I gjennomsnitt ser fisken ut til å ha hatt normal vekst og levermengden er også nær langtidsgjennomsnittet. Når vi sammenligner førstegangsgytere og flergangsgytere som er like gamle ser vi at førstegangsgyterne er gjennomgående større. Dette skyldes nok at mens flergangsgyterne var i Lofoten i fjor var førstegangsgyterne i Barentshavet og beitet seg store, skriver Korsbrekke.

Toktresultatet er lavere enn forventet og representerer en reduksjon i forhold til fjorårets tokt. Dette vil nok bidra til å trekke bestandsberegningene noe ned for de aktuelle årsklassene.  Toktet inneholder ingen informasjon om umoden torsk, og det er toktene i Barentshavet som gir mest informasjon om de årsklassene som nå skal inn i fisket. Toktresultatene vil bli bearbeidet og sendt til en internasjonal arbeidsgruppe av forskere som møtes allerede 16. april. Resultatet fra dette toktet sammen med resultat fra en rekke andre tokt inngår i arbeidet sammen med fangststatistikk. Beregningene og prognosene fra arbeidsgruppen danner grunnlaget for kvoterådgivingen som gis av ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) i juni.

Opprettet 09.04.2018 12:34. Sist oppdatert 09.04.2018 12:36

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS