Kyst og Fjord

Lavere innsig av skrei

Årets skreitokt viser en betydelig nedgang i innsiget av gytefisk til Vesterålen og Lofoten. Det vil få betydning for neste års kvoteråd fra forskerne. 

Årets skreikart viser lavere forekomster enn det foregående. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Årets skreitokt ble utført av F/F Johan Hjort perioden 22. mars til 8. april. Toktet viser en tydelig nedgang i forhold til fjorårets dekning og dette er tydeligst på Røstbanken, skriver Havforskningsinstituttets Knut Korsbrekke.

- Gyteinnsiget domineres av flergangsgytere, men med et høyere innslag av førstegangsgytere i den nordlige delen. I gjennomsnitt ser fisken ut til å ha hatt normal vekst og levermengden er også nær langtidsgjennomsnittet. Når vi sammenligner førstegangsgytere og flergangsgytere som er like gamle ser vi at førstegangsgyterne er gjennomgående større. Dette skyldes nok at mens flergangsgyterne var i Lofoten i fjor var førstegangsgyterne i Barentshavet og beitet seg store, skriver Korsbrekke.

Toktresultatet er lavere enn forventet og representerer en reduksjon i forhold til fjorårets tokt. Dette vil nok bidra til å trekke bestandsberegningene noe ned for de aktuelle årsklassene.  Toktet inneholder ingen informasjon om umoden torsk, og det er toktene i Barentshavet som gir mest informasjon om de årsklassene som nå skal inn i fisket. Toktresultatene vil bli bearbeidet og sendt til en internasjonal arbeidsgruppe av forskere som møtes allerede 16. april. Resultatet fra dette toktet sammen med resultat fra en rekke andre tokt inngår i arbeidet sammen med fangststatistikk. Beregningene og prognosene fra arbeidsgruppen danner grunnlaget for kvoterådgivingen som gis av ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) i juni.

Opprettet 09.04.2018 12:34. Sist oppdatert 09.04.2018 12:36

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS