Kyst og Fjord

Lavere kvartalsresultat fra Lerøy

Norges største fiskerikonsern omsatte for 4,5 milliarder i tredje kvartal, og tjente 660 millioner kroner.

Det er mer lønnsomt å drive fangst og oppdrett enn fiskebruk i Lerøy. 

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Det er et svakere resultat enn i fjor, da man i tredje kvartal greide et resultat på 861 millioner – av en omsetning på 4,4 milliarder. Til nå i år har Lerøykonsernet omsatt sjømat for 14,5 millarder kroner, med et samlet driftsresultat på 2,6 milliarder, mot 2,9 milliarder på samme tid i fjor.

 

Det er laksen som er størst i Lerøys portefølje, men Kyst og Fjords lesere er kanskje mest interessert i hvitfisk. Her rapporterer rederiet Havfisk om et totalt fangstvolum i tredje kvartal på 14 282 tonn, mot 17 029 tonn i samme periode i 2017.
- Av hovedarter var fangstvolum i tredje kvartal 2018, 4 714 tonn torsk, 3 908 tonn sei og 1 008 tonn hyse. For tilsvarende periode i fjor var fangstvolumet 7 662 tonn torsk, 3 436 tonn sei og 2 464 tonn hyse. Videre steg fangstvolum av reker fra 165 tonn i tredje kvartal 2017, til 2 703 tonn i tredje kvartal 2018. Sammenlignet med tredje kvartal 2017 steg gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter med 23 prosent i tredje kvartal 2018, herunder steg prisene for torsk og hyse med henholdsvis 23 prosent og 38 prosent, mens prisen for sei falt med 5 prosent, skriver Lerøy i sin pressemelding.

 

Landsiden benevnes fortsatt som Norway Seafoods, og består av 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner. Lerøy skriver:
- Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter, steg råvareprisene gjennom første halvår 2018, noe som er en utfordring i bearbeidingsleddet. Kvartalet er påvirket av en varelagerøkning på 33 millioner kroner i fangstleddet, og segmentet bidro samlet med et driftsresultat på 41 millioner kroner, sammenlignet med 62 millioner kroner i samme periode i fjor.

 

- Etterspørselen etter hvitfisk er sterk. Det var et lavere fangstvolum i kvartalet, men gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter steg med 23 prosent  i tredje kvartal 2018, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Beltestad. Det er imidlertid fortsatt utfordrende for landindustrien. Konsernet har iverksatt en lang rekke tiltak innen både produksjon- og på markedssiden for å bedre inntjeningen, men dette er et langsiktig arbeid der det vil ta tid før man vil se betydelige forbedringer, sier Henning Beltestad.

 

Til sammenligning oppnådde havbruksdelen av Lerøy et driftsresultat på 569 millioner kroner i tredje kvartal, basert på omsetning av 37.000 tonn sløyd laks og ørret.

 

Lerøy mener fortsatt det er vanskelig å tjene penger på foredling av hvit fisk, men er optimister med tanke på fremtiden.

- For hvitfisk har utviklingen i 2018 vært god, selv om det fortsatt er vanskelig med industriell utvikling og bearbeiding av fisk i Norge. Situasjonen er påvirket av politiske rammevilkår, men konsernet har en klar ambisjon om at en, under gjeldende vilkår, gjennom bedret markedsarbeid og effektivisering i drift, skal øke konkurransekraften og inntjeningen, også i dette leddet av virksomheten. Arbeidet med industriell utvikling av hvitfisk krever tålmodighet, langsiktighet og betydelige investeringer. Slike investeringer krever forutsigbarhet i rammevilkår, konsernet og dets ansatte har derfor en klar forventning om ro i dette arbeidet i årene som kommer. I fangstleddet er utviklingen så langt i 2018 positiv, konsernets beste estimat for fangstvolumet i 2018 holdes uendret og er derfor på om lag 65.000 tonn.

Styret opprettholder sin forventning om en sterk inntjening for året 2018 og forventer i dag at årets resultat vil bli bedre enn tilsvarende for år 2017.

Opprettet 08.11.2018 09:17. Sist oppdatert 08.11.2018 09:17

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS