Kyst og Fjord

Lerøy fikk avslag

Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Lerøy Seafood Group ASA søkte i mars i fjor om fem utviklingstillatelser for å utvikle konseptet «Fjord Farm». Ifølge søker ville konseptet muliggjøre havbruk i fjordarealer som i dag ikke er tatt i bruk, samtidig som miljø og fiskehelse ivaretas på en god måte.

- Søker anfører at de gjennom en lengre periode har analysert styrke og svakheter ved dagens havbruksteknologi. Dette arbeidet har resultert i konseptet «Fjord Farm», som er et komplett konsept for havbruk med fokus på sikring mot rømming, god fiskehelse og oppsamling av slam. Prosjektets overordnede målsetning er å utvikle innovative og funksjonelle havbruksteknologier som sammen fungerer som et komplett integrert anlegg og som bidrar til å løse næringens utfordringer med hensyn på miljø, fiskehelse og areal. Det er tenkt at konseptet skal benyttes på strømsvake lokaliteter, skriver Fiskeridirektoratet i sin oppsummering.

«Fjord Farm» består ifølge søker av fire deler som til sammen utgjør produksjonsteknologien:

1) Second Barrier-systemet som ifølge søker reduserer rømmingsfaren.

2) System for oppsamling av slam.

3) Pre-Water Shield og Integrated Water Shield, som ifølge søker hindrer lusepåslag.

4) En nyutviklet driftsflåte med integrert prosessanlegg for separasjon av slam og vann, og kapasitet for lagring av slam.

- Søker anfører at det er et sentralt mål i dette prosjektet å kunne levere gode løsninger på et kostnadsnivå som er kommersielt realiserbart og attraktivt for den norske havbruksnæringen. Søker mener videre at konseptet skiller seg fra konvensjonelle havbruksanlegg ved at det er dobbel sikring mot rømming, oppsamling av slam, integrerte barrierer mot lus og fokus på fiskevelferd. Teknologien og samspillet mellom de ulike løsningene gjør i følge søker at «Fjord Farm» representerer en betydelig innovasjon for næringen.

Opprettet 03.07.2018 08:42. Sist oppdatert 03.07.2018 08:42

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS