Kyst og Fjord

Lerøy fikk avslag

Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Lerøy Seafood Group ASA søkte i mars i fjor om fem utviklingstillatelser for å utvikle konseptet «Fjord Farm». Ifølge søker ville konseptet muliggjøre havbruk i fjordarealer som i dag ikke er tatt i bruk, samtidig som miljø og fiskehelse ivaretas på en god måte.

- Søker anfører at de gjennom en lengre periode har analysert styrke og svakheter ved dagens havbruksteknologi. Dette arbeidet har resultert i konseptet «Fjord Farm», som er et komplett konsept for havbruk med fokus på sikring mot rømming, god fiskehelse og oppsamling av slam. Prosjektets overordnede målsetning er å utvikle innovative og funksjonelle havbruksteknologier som sammen fungerer som et komplett integrert anlegg og som bidrar til å løse næringens utfordringer med hensyn på miljø, fiskehelse og areal. Det er tenkt at konseptet skal benyttes på strømsvake lokaliteter, skriver Fiskeridirektoratet i sin oppsummering.

«Fjord Farm» består ifølge søker av fire deler som til sammen utgjør produksjonsteknologien:

1) Second Barrier-systemet som ifølge søker reduserer rømmingsfaren.

2) System for oppsamling av slam.

3) Pre-Water Shield og Integrated Water Shield, som ifølge søker hindrer lusepåslag.

4) En nyutviklet driftsflåte med integrert prosessanlegg for separasjon av slam og vann, og kapasitet for lagring av slam.

- Søker anfører at det er et sentralt mål i dette prosjektet å kunne levere gode løsninger på et kostnadsnivå som er kommersielt realiserbart og attraktivt for den norske havbruksnæringen. Søker mener videre at konseptet skiller seg fra konvensjonelle havbruksanlegg ved at det er dobbel sikring mot rømming, oppsamling av slam, integrerte barrierer mot lus og fokus på fiskevelferd. Teknologien og samspillet mellom de ulike løsningene gjør i følge søker at «Fjord Farm» representerer en betydelig innovasjon for næringen.

Opprettet 03.07.2018 08:42. Sist oppdatert 03.07.2018 08:42

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS