×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Lerøy fikk avslag

Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

Lerøy Seafood Group ASA søkte i mars i fjor om fem utviklingstillatelser for å utvikle konseptet «Fjord Farm». Ifølge søker ville konseptet muliggjøre havbruk i fjordarealer som i dag ikke er tatt i bruk, samtidig som miljø og fiskehelse ivaretas på en god måte.

- Søker anfører at de gjennom en lengre periode har analysert styrke og svakheter ved dagens havbruksteknologi. Dette arbeidet har resultert i konseptet «Fjord Farm», som er et komplett konsept for havbruk med fokus på sikring mot rømming, god fiskehelse og oppsamling av slam. Prosjektets overordnede målsetning er å utvikle innovative og funksjonelle havbruksteknologier som sammen fungerer som et komplett integrert anlegg og som bidrar til å løse næringens utfordringer med hensyn på miljø, fiskehelse og areal. Det er tenkt at konseptet skal benyttes på strømsvake lokaliteter, skriver Fiskeridirektoratet i sin oppsummering.

«Fjord Farm» består ifølge søker av fire deler som til sammen utgjør produksjonsteknologien:

1) Second Barrier-systemet som ifølge søker reduserer rømmingsfaren.

2) System for oppsamling av slam.

3) Pre-Water Shield og Integrated Water Shield, som ifølge søker hindrer lusepåslag.

4) En nyutviklet driftsflåte med integrert prosessanlegg for separasjon av slam og vann, og kapasitet for lagring av slam.

- Søker anfører at det er et sentralt mål i dette prosjektet å kunne levere gode løsninger på et kostnadsnivå som er kommersielt realiserbart og attraktivt for den norske havbruksnæringen. Søker mener videre at konseptet skiller seg fra konvensjonelle havbruksanlegg ved at det er dobbel sikring mot rømming, oppsamling av slam, integrerte barrierer mot lus og fokus på fiskevelferd. Teknologien og samspillet mellom de ulike løsningene gjør i følge søker at «Fjord Farm» representerer en betydelig innovasjon for næringen.

På forsiden nå