Kyst og Fjord

Lofot-torsk havner på Grønland

Enkelte år kan en god slump torskelarver fra Lofoten havne ved Nordøst-Grønland. Dette kan bli et nytt leveområde for den nordøstarktiske torsken. 

Kjersti Opstad Strand sier at de fysiske rammebetingelsene er til stede for at Lofot-torsken kan etablere seg ved Grønland.

Foto: Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den nordøstarktisketorsken gyter fra Borgundfjorden utenfor Ålesund i sørvest til grensa mot Russland i nordøst, men har et langt større nedfallsfelt enn man tidligere hadde regnet med, skriver Havforskningsinstituttet.

Vestover
Vanligvis fører vind og strøm torskelarver og yngelen fra gyteområdene og inn i Barentshavet. Hovedtyngden av gytingen foregår i Lofoten-området. Nå viser nye modeller av havstrømmene at torskelarver fra Lofoten innimellom kan havne helt borte ved Nordaust-Grønland.
– Enkelte år skiller vind- og strømforholdene seg fra det som er vanlig, og da er larve- og yngeldriften annerledes enn i normalår. Da kan en stor del av torskelarver havne i Norskehavet, forteller doktorgradstipendiat Kjersti Opstad Strand.
Over Framstredet
– Derfra driver noen av dem nordover mot vestkysten av Svalbard, og i neste omgang blir noen utbrytere fra denne gruppa tatt med strømmen over Framstredet og til kysten av Nordaust-Grønland.

Strand har nylig publisert en studie om temaet i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Marin Science sammen med kollegaene Svein Sundby, Jon Albretsen og Frode B. Vikebø.

Opprettet 06.10.2017 07:57. Sist oppdatert 06.10.2017 07:57

Kommenter via Facebook

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS