Kyst og Fjord

Lovende resultater for innveiingsprosjektet

Etter vinterens forsøk med automatisk innveiingssystem i fiskekjøpet, har også Justervesenet gitt tommelen opp.

Ved automatisk inn- og utveiing kan man sikre effektivt kjøp og korrekt oppgjør gjennom bruk av dynamisk omregningsfaktor.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Denne vinteren ble det gjort nye forsøk med bruk av automatisk mottaks- og innveiingssystem for hvitfisk. Det har ifølge Fiskeri- og Havbruksnæringas Forskningsfond FHF lenge vært et ønske om å kunne benytte seg av en dynamisk omregningsfaktor, som veier rund fisk på vei inn og igjen etter at den er sløyd.

I en pilotstudie vinteren 2015/16 ved Hovden Fiskeindustri AS (Bø i Vesterålen) og Tobø Fisk AS (Måsøy kommune) var formålet å undersøke om nye sløye- og innveiingssystemer kunne benyttes for å registrere og dokumentere ressursuttak, vurdert i sammenheng med dagens anvendelse av omregningsfaktor. Sluttrapporten fra Nofima konkluderer med at de nye mottakslinjene gir en vesentlig forbedring av landingsprosessen med hensyn til kvalitet på fisken, effektivitet ved landing og produksjon og forbedrede arbeidsforhold for både fisker og industrien. 

Utfordringen med de nye linjene er imidlertid at de ikke tilfredsstiller landingsforskriftene. Fangstene blandes, og seddel utarbeides med hensyn til justert biologisk kondisjon. Dette medfører at det er avvik mellom mengde fisk som landes rund og mengde fisk som skrives på sluttseddel. Det ble derfor anbefalt at prosjektet skulle videreføres i en fase II med systemleverandører involvert for oppsett av datasystem på linjene på forsøksbrukene for nøyaktig kartlegging av datasystemenes egnethet for bruk av dynamisk biologisk faktor, skriver FHF i en pressemelding.

I fase to av prosjektet var to problemstillinger sentrale: a) korrekt faktor mellom rund og sløyd vekt og b) hvordan kvoteavregningen skulle gjennomføres. Et ikke-manipulerbart system kan løse den første problemstillingen. Det fjerner tvil om kvantum på sluttseddelen er korrekt og tar bort muligheten å bruke omregningsfaktor som forhandlingskort mellom partene på bekostning av ressursen.
De nye automatiske systemene for mottak av fisk er i prosjektet testet av Justervesenet og vurdert som akseptable dersom kriteriene satt oppfylles.
Det andre spørsmålet må imidlertid løses av forvaltningen. All den tid det ikke er internasjonale krav om endring av omregningsfaktoren, taler mye for at faktoren bør holdes på 1,5 for torsk, lik for alle fartøy og konsekvent beregnes ut fra sløyd vekt. En økning av omregningsfaktoren til 1,65 eller større, eller bruk av rund vekt for kvoteavregning, vil medføre betydelig tap for kystflåten som leverer i vintersesongen i Nord-Norge. Dette vil forplante seg videre i verdikjeden.

I sluttrapporten er det anbefalt at det tillates helårig bruk av godkjente automatiske systemer ved mottak av fisk, og at automatiske system tillates på lik linje med tradisjonelt mottak av fisk. Videre er det anbefalt praksis ved bruk av automatiske system.

Dokumentasjon frembragt i pilotprosjektet har dermed bidratt til at bedriftene kan anvende et mer effektivt system for mottak av fisk, noe som vil bedre konkurranseevne og lønnsomhet og samtidig ivareta hensynet til fortsatt god ressurskontroll. Resultatene fra prosjektet har følgelig hatt stor konkret nytte for enkeltbedrifter og for næringen som helhet.

Les mer om prosjektet og resultatene her.

Opprettet 08.05.2018 08:50. Sist oppdatert 08.05.2018 08:50

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS