×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Lovprisninger fra Vest-Finnmark

Mens Øst-Finnmark raser mot forslaget om å slippe hele Finnmark til i kongekrabbefisket, lovpriser Vest-Finnmark Regionråd forslaget.

Vest-Finnmark regionråd krysser fingrene for at også de nå kan innlemmes i det kvoteregulerte krabbefisket. Foto: Øystein Ingilæ

I en pressemelding uttrykker de stor tilfredshet med at regjeringen har besluttet å sende på høring et forslag om å øke deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. Vest-Finnmark Regionråd har over flere år avgitt en rekke høringsuttalelser til Fiskeridirektoratet angående forvaltning og adgang til fiske av kongekrabbe, sist i september 2018.

- Her har vi vært tydelige i våre krav og anbefalinger, som også er fulgt opp med politisk påvirkningsarbeid i etterkant, skriver regionrådet i en pressemelding og oppsummerer vedtak de har gjort: 
1. Vest-Finnmark Regionråd ønsker at fartøy fra hele Vest-Finnmark får adgang til å delta i fisket i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst. Det er i dag de fem kommunene Hammerfest, Hasvik, Loppa, Kvalsund og Alta som ikke er inkludert i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. 
 
2. Vest-Finnmark Regionråd ber om at Fiskeridirektoratet gis i oppgave å gjennomføre en biologisk, økonomisk og samfunnsmessig konsekvensanalyse av en eventuell utvidelse av det kvoteregulerte området for fangst og landing frem til fylkesgrensen mellom Finnmark og Troms (dvs. at hele Finnmark inngår som en del av det kvoteregulerte området). 
I forbindelse med en høringsuttalelse til Finnmark fylkeskommunes «Sjømatstrategier for Finnmark 2019-2023», i januar 2019, pekte regionrådet på at det er en betydelig forskjell i utviklingen i antall fartøy i merkeregisteret, fordelt på  Øst- og Vest-Finnmark.

- Mens antall fartøy i merkeregisteret har økt med 232 fartøy (en økning på 42 %) i Øst-Finnmark i perioden 2010-2017, har vi i samme periode hatt en nedgang på 120 fartøy (reduksjon på 30 %) i merkeregisteret for Vest-Finnmarks del. Selv om en konsekvens ofte kan forklares med et sett av sammensatte årsaker, er de aller fleste rammebetingelsene som flåteleddet opererer under like i Øst- og Vest-Finnmark.
De mener det er rimelig grunn til å tro at den viktigste faktoren for den overveldende, positive flåteutviklingen i Øst-Finnmark henger nøye sammen med adgangen til deltakelse i det kvoteregulerte krabbefisket øst for 26-graden.
- Med den entydig negative, og stadig akselererende, utviklingen som finner sted i antall fartøyer i de 5 kommunene Hasvik, Hammerfest, Kvalsund, Loppa og Alta, haster det å sikre at også fartøyene i disse kommunene får tilgang til å kvalifisere seg til det økonomisk innbringende fisket etter kongekrabbe. Erfaringene fra Måsøy kommune viser at en negativ utvikling i antall fartøyer kan snu raskt ved en eventuell innlemmelse i fisket etter kongekrabbe.
Beregningene regjeringen presenterer viser at antall fartøy i Vest-Finnmark som potensielt kan kvalifisere seg til et fiske på kongekrabbe er 179 båter, og at kvotene pr fartøy for Finnmark som helhet ikke vil bli mer redusert enn det som må anses som akseptabelt for å bidra til at fartøyene i Vest-Finnmark også skal være sikret et økonomisk bærekraftig driftsgrunnlag.
- Rapporter fra fiskere i Vest-Finnmark, og FoU-miljøer som Akvaplan-niva, tyder også på at kongekrabben er i ferd med å etablere seg i Vest-Finnmark på en slik måte at det er på tide å vurdere å utvide forvaltningsområdet til å omfatte hele Finnmark. Dette vil kunne bli avdekket i form av en konsekvensanalyse, et arbeid som vi i Vest-Finnmark Regionråd som sagt har anmodet iverksatt siden 2017. Dette vil også kunne danne et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny Stortingsmelding på kongekrabbe, som vi håper iverksettes snarest mulig, heter det i utspillet.
Vest-Finnmark Regionråd er derfor svært positive til de signalene regjeringen sender ut i sin pressemelding av 26. juni 2019, og sier at de ser frem til å delta i de videre drøftingene.

På forsiden nå