Kyst og Fjord

Lurt av fiktiv faktura

Utlendingen hadde med seg 180 kilo fisk for mye, men la frem kvittering på at fisken var lovlig kjøpt. I ettertid ser Tollvesenet at de ble lurt.

Ikke alle smuglerforsøk blir stanset. Nå brukes det rafinerte metoder for å lure seg unna.

Foto: Tollvesenet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 

erik@kystogfjord.no

Tolletaten i Oslo og Akershus har bedt Fiskeridirektoratet om en avklaring av hvilken type dokumentasjon de skal godta på kontrollstedet. Bakgrunnen er at flere av turistene som drar ut via fergene i Oslo til Tyskland og Danmark har med seg fiktive fakturaer på at fisken er lovlig kjøpt.

- Vi har sett tendenser til at turistene tar med seg for mye fisk og at farer med falsk dokumentasjon. Vi har avdekket flere slike forsøk, og i ett konkret tilfelle vet vi at tollerne slapp gjennom en turist med 180 kilo filet som vi ikke burde godtatt, sier seksjonssjef for grensekontrollen i Oslo og Akershus tolldistrikt, Paul Ask.

Krevende kontroll

- Vi ser i ettertid at vi feilvurderte saken ute på kontrollen, og vi ber derfor nå Tolldirektoratet avklare med Fiskeridirektoratet hvilken type dokumentasjon vi skal godta når utlendinger hevder at fisken de har med seg er kjøpt gjennom lovlige kanaler.

Seksjonssjefen beskriver en krevende situasjon når det gjennomføres tollinspeksjoner i fergekøen på Kielferga og danskebåten.

- Tollerne har et tidspress på seg før ferga går. Først må man kontrollere, deretter avdekke smugling, og så fatte en beslutning. Har man da gjort en feil slik at folk mister ferga og blir stående med en masse fisk som det viste seg var i orden, så har vi et problem. Vi trenger derfor klarhet i dette slik at vi kan foreta effektiv kontroll, sier Ask.

Overlates Fiskeridirektoratet

Han slår fast at mange av de fiktive fakturaene er enkle å avsløre, ettersom det handler om foretak som på ingen måte har anledning til å omsette fisk.
- Ofte er disse fakturaene og kvitteringene utstedt av campingplasser og lignende, og de vet vi jo ikke har anledning til å drive slik omsetning. Noen av foretakene som har utstedt slike fiktive fakturaer har fått ettersyn fra Fiskeridirektoratet, for det er jo ren og skjær svindel de har deltatt i, sier Ask.

I fjor ble det beslaglagt over tre tonn fisk på de store fergene ut av Oslo. Tolletaten tror de fleste som bruker denne utreisevegen har drevet fiskevirksomheten sin på Vestlandet.
Seksjonssjef Paul Ask sier etaten at beslagene til nå i år handler om noen få hundre kilo, men han forventer en økning utover i sesongen.
- Juli og august er nok de travleste månedene hos oss på denne virksomheten.

Opprettet 21.06.2018 07:52. Sist oppdatert 21.06.2018 07:52

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS