Kyst og Fjord

Lurt av fiktiv faktura

Utlendingen hadde med seg 180 kilo fisk for mye, men la frem kvittering på at fisken var lovlig kjøpt. I ettertid ser Tollvesenet at de ble lurt.

Ikke alle smuglerforsøk blir stanset. Nå brukes det rafinerte metoder for å lure seg unna.

Foto: Tollvesenet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 

erik@kystogfjord.no

Tolletaten i Oslo og Akershus har bedt Fiskeridirektoratet om en avklaring av hvilken type dokumentasjon de skal godta på kontrollstedet. Bakgrunnen er at flere av turistene som drar ut via fergene i Oslo til Tyskland og Danmark har med seg fiktive fakturaer på at fisken er lovlig kjøpt.

- Vi har sett tendenser til at turistene tar med seg for mye fisk og at farer med falsk dokumentasjon. Vi har avdekket flere slike forsøk, og i ett konkret tilfelle vet vi at tollerne slapp gjennom en turist med 180 kilo filet som vi ikke burde godtatt, sier seksjonssjef for grensekontrollen i Oslo og Akershus tolldistrikt, Paul Ask.

Krevende kontroll

- Vi ser i ettertid at vi feilvurderte saken ute på kontrollen, og vi ber derfor nå Tolldirektoratet avklare med Fiskeridirektoratet hvilken type dokumentasjon vi skal godta når utlendinger hevder at fisken de har med seg er kjøpt gjennom lovlige kanaler.

Seksjonssjefen beskriver en krevende situasjon når det gjennomføres tollinspeksjoner i fergekøen på Kielferga og danskebåten.

- Tollerne har et tidspress på seg før ferga går. Først må man kontrollere, deretter avdekke smugling, og så fatte en beslutning. Har man da gjort en feil slik at folk mister ferga og blir stående med en masse fisk som det viste seg var i orden, så har vi et problem. Vi trenger derfor klarhet i dette slik at vi kan foreta effektiv kontroll, sier Ask.

Overlates Fiskeridirektoratet

Han slår fast at mange av de fiktive fakturaene er enkle å avsløre, ettersom det handler om foretak som på ingen måte har anledning til å omsette fisk.
- Ofte er disse fakturaene og kvitteringene utstedt av campingplasser og lignende, og de vet vi jo ikke har anledning til å drive slik omsetning. Noen av foretakene som har utstedt slike fiktive fakturaer har fått ettersyn fra Fiskeridirektoratet, for det er jo ren og skjær svindel de har deltatt i, sier Ask.

I fjor ble det beslaglagt over tre tonn fisk på de store fergene ut av Oslo. Tolletaten tror de fleste som bruker denne utreisevegen har drevet fiskevirksomheten sin på Vestlandet.
Seksjonssjef Paul Ask sier etaten at beslagene til nå i år handler om noen få hundre kilo, men han forventer en økning utover i sesongen.
- Juli og august er nok de travleste månedene hos oss på denne virksomheten.

Opprettet 21.06.2018 07:52. Sist oppdatert 21.06.2018 07:52

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS