Kyst og Fjord

Martinussen gir seg ikke

Terje Martinussen har bestemt seg for å ta sluttpakke-saken til lagmannsretten.

Terje Martinussen mener å ha rett på sluttpakke selv om han gikk rett i ny jobb. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den tidligere direktøren i Sjømatrådet ble fratatt sluttpakken på 1,95 millioner kroner fordi Sjømatrådet mener han allerede hadde inngått en avtale om ny jobb da han signerte sluttavtalen. Dette bestrider Martinussen, som sent i høst tok saken til retten. Der tapte han på alle punkter, og måtte i tillegg dekke motpartens saksomkostninger på 308.452 kroner.

Ifølge nettavisen Vesterålen Online (krever innlogging) bestemte Martinussen seg rett før jul for å ta saken til lagmannsretten

Martinussen og hans advokat Espe.n Johannessen mener ifølge vol.no at tingretten har tatt for lett på kravene til hva som kan sees som en ugyldig avtaleinngåelse. 

Martinussen fikk en sluttpakke fra Sjømatrådet verdt 1,95 millioner kroner, men begynte i ny jobb som instituttleder ved Norges fiskerihøgskole på Universitetet i Tromsø kort tid etter at avtalen var inngått. Sjømatrådet mente Martinussen bevisst holdt tilbake informasjon om sin nye jobb, og peker på at intensjonen med sluttavtalen var å gi Martinussen sikkerhet for en situasjon hvor han eventuelt ble stående uten jobb.

«Martinussen så helt bort fra Sjømatrådets interesse, og sikret seg nærmere dobbelt betaling i mer enn et år fra to offentlige institusjoner ved å fortie at han har fått ny jobb før han signerte sluttavtalen. En slik opptreden er illojal, og medfører at avtalen ikke kan gjøres gjeldende overfor Sjømatrådet», mente Sjømatrådet i sitt sluttinnlegg for tingretten.

Opprettet 03.01.2019 07:33. Sist oppdatert 03.01.2019 07:35

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS