Kyst og Fjord

Mattilsynet følger med på kvaliteten

Renhold, sløying og kjøling. Det er de viktigste ingrediensene i god fiskekvalitet, slår Mattilsynet fast.

Rent og kjølig og i passelige mengder. Oppskriften på god fisk er egentlig ganske enkel, ifølge Mattilsynet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskarlaget skriver på sine nettsider at Mattilsynet har sendt ut et informasjonsskriv som omfatter alle som jobber i sjark, not- og snurrevadflåten. Mattilsynet informerer her om hva de vil føre tilsyn med under årets vinterfiske.

Tilsynsresultatene fra fjorårets vintersesong viser ifølge Fiskarlaget at mange fartøy har forbedret renholdet sitt det siste året. Det er likevel viktig å fortsette arbeidet slik at den hygieniske standarden opprettholdes og heves der det er nødvendig, heter det i informasjonen fra Mattilsynet.

Under fjorårets sesong ble det gitt flere pålegg på nedkjølingsrutiner og oppbevaring av fisk om bord (dvs. mengde fisk i forhold til vann i karene). Mattilsynet opplyser at det i år vil bli videreført tilsyn med fangstbehandling og renhold og vedlikehold om bord.

Ved tilsyn vil Mattilsynet sjekke om fisken er tilfredsstillende bløgget og utblødd. Mengden fisk som tas om bord skal stå i forhold til kapasiteten på fartøyet. Ved sløying om bord skal dette gjøres snarest mulig, og før kvalitetsforringelse oppstår, påpeker tilsynet.

Videre sjekkes nedkjølingsrutiner, og at fisker har et bevisst forhold til temperaturen i råstoffet. Nedkjøling skal starte så raskt som mulig etter at fisken er tatt om bord.

Vann fra havnebasseng er urent og skal ikke brukes til renhold av utstyr eller til oppbevaring av fisk, understreker Mattilsynet.

Under tilsyn vil det bli sjekk av innredning og utstyr som er i direkte og indirekte kontakt med fisken. For eksempel i kar/kontainere, på transportbånd og under «hevebunn» i sløyebinge/skyllekar.

Kar som har hull eller sprekker, og er tydelig misfarget mellom lagene må repareres eller byttes ut, advarer Mattilsynet.

Norges Fiskarlag er engasjert i de samme problemstillingene, og har utarbeidet to egne hygienepermer ("Saltkokte reker" og "Hygiene og kvalitet") som skal være til hjelp i arbeidet med å sikre kvaliteten og de hygieniske forholdene om bord. Permene er gratis for medlemmer av Fiskarlaget.

– Vi har et tett samarbeid med Mattilsynet, og vi har samrådd oss med dem i arbeidet med de to hygienepermene. Vi oppfordrer de av våre medlemmer som ennå ikke har skaffet seg den av permene de har behov for, om å gjøre dette snarest, oppfordrer Knut Eriksen som er fagansvarlig i Fiskarlaget.

Opprettet 09.02.2018 07:42. Sist oppdatert 09.02.2018 07:43

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS