Kyst og Fjord

Mattilsynet følger med på kvaliteten

Renhold, sløying og kjøling. Det er de viktigste ingrediensene i god fiskekvalitet, slår Mattilsynet fast.

Rent og kjølig og i passelige mengder. Oppskriften på god fisk er egentlig ganske enkel, ifølge Mattilsynet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskarlaget skriver på sine nettsider at Mattilsynet har sendt ut et informasjonsskriv som omfatter alle som jobber i sjark, not- og snurrevadflåten. Mattilsynet informerer her om hva de vil føre tilsyn med under årets vinterfiske.

Tilsynsresultatene fra fjorårets vintersesong viser ifølge Fiskarlaget at mange fartøy har forbedret renholdet sitt det siste året. Det er likevel viktig å fortsette arbeidet slik at den hygieniske standarden opprettholdes og heves der det er nødvendig, heter det i informasjonen fra Mattilsynet.

Under fjorårets sesong ble det gitt flere pålegg på nedkjølingsrutiner og oppbevaring av fisk om bord (dvs. mengde fisk i forhold til vann i karene). Mattilsynet opplyser at det i år vil bli videreført tilsyn med fangstbehandling og renhold og vedlikehold om bord.

Ved tilsyn vil Mattilsynet sjekke om fisken er tilfredsstillende bløgget og utblødd. Mengden fisk som tas om bord skal stå i forhold til kapasiteten på fartøyet. Ved sløying om bord skal dette gjøres snarest mulig, og før kvalitetsforringelse oppstår, påpeker tilsynet.

Videre sjekkes nedkjølingsrutiner, og at fisker har et bevisst forhold til temperaturen i råstoffet. Nedkjøling skal starte så raskt som mulig etter at fisken er tatt om bord.

Vann fra havnebasseng er urent og skal ikke brukes til renhold av utstyr eller til oppbevaring av fisk, understreker Mattilsynet.

Under tilsyn vil det bli sjekk av innredning og utstyr som er i direkte og indirekte kontakt med fisken. For eksempel i kar/kontainere, på transportbånd og under «hevebunn» i sløyebinge/skyllekar.

Kar som har hull eller sprekker, og er tydelig misfarget mellom lagene må repareres eller byttes ut, advarer Mattilsynet.

Norges Fiskarlag er engasjert i de samme problemstillingene, og har utarbeidet to egne hygienepermer ("Saltkokte reker" og "Hygiene og kvalitet") som skal være til hjelp i arbeidet med å sikre kvaliteten og de hygieniske forholdene om bord. Permene er gratis for medlemmer av Fiskarlaget.

– Vi har et tett samarbeid med Mattilsynet, og vi har samrådd oss med dem i arbeidet med de to hygienepermene. Vi oppfordrer de av våre medlemmer som ennå ikke har skaffet seg den av permene de har behov for, om å gjøre dette snarest, oppfordrer Knut Eriksen som er fagansvarlig i Fiskarlaget.

Opprettet 09.02.2018 07:42. Sist oppdatert 09.02.2018 07:43

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS