Kyst og Fjord

Med appetitt uten mage

Berggylt er en viktig aktør i laksenæringens arbeid for kontroll med lakselus, men også en utfordrende art.

Berggylten er i stand til å kontrollere appetitten.

Foto: Nofima
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I det FHF-finansierte prosjektet LeppeProd, som ble avsluttet i 2014, ble det dokumentert at berggylt er en krevende art når det gjelder ernæring, særlig i de tidlige stadiene. Dette skyldes blant annet at fisken faktisk ikke har magesekk, og har en ganske spesiell tarm, melder FHF på sine nettsider.

For å øke kunnskapen om dette ønsket forskerne ved NIFES (nå Havforskningsinstituttet), Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen å gå dypere, og FHF bidro med finansiering av en kartlegging av hele genomet til berggylten. Selve genomet ble gjort åpent tilgjengelig i 2016, og er det første som er sekvensert i familien labridae, en familie med mer enn 600 arter. 

Forskerne har jobbet videre med dette, og har nå publisert en artikkel som i mer detalj beskriver genomet. Det er det dokumentert at berggylten faktisk mangler gener som normalt er forbundet med magefunksjon, men også at den har flere gener som bidrar til kontroll av appetitten, og som ikke er beskrevet hos fisk tidligere.

«Kartleggingen av dette genomet og forståelsen av de ulike genenes funksjon er viktig for å kunne finne frem til optimal fôrsammensetning for å sikre god helse og velferd for berggylt i havbruksnæringen. Kunnskapen vil sikkert også få stor betydning for utvikling av vaksiner mot mulige sykdommer. Men det er også et godt eksempel på at næringsrelevant forskning bidrar med grunnleggende biologisk kunnskap» sier fagsjef for havbruk og miljø i FHF Kjell Maroni.

Opprettet 12.03.2018 08:34. Sist oppdatert 12.03.2018 08:34

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS