Kyst og Fjord

Mellom 100 og 150 lastebiler med sjømat hver dag

Samferdselsministeren til Senja for å sjekke veiene.

Til Senja for å sjekke  veistandaren

Foto: Regjeringen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

PRESSEMELDING:

Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker Sjømatklyngen Senja, tirsdag den 12. februar 2019

Den nye regjeringa slår i Granavolden-plattformen fast at «.... det er en klar sammenheng mellom samferdsel og næringsutvikling, særlig i Distrikts-Norge. Regjeringen vil derfor fortsette den sterke satsingen på samferdsel og kommunikasjon i hele landet. Blant annet vil regjeringen vurdere i kommende NTP hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveier med høy andel tungbiler og eksport best mulig kan rustes opp ...»

Senja har de tyngst sjømattrafikkerte fylkesveiene i nord. Her vokser sjømatvolumene - og dermed transportbehovene - raskere enn andre steder og i et mye høyere tempo enn noen kunne forutse. Fra 2016 til 2017 økte sjømattrafikken på Senja med 300 nye lastebiler hver måned. Nye store industrietableringer tilsier at veksten i årene framover vil bli enda større. Samtidig er standarden på veiene noe av det dårligste som er i landet. Majoriteten av trafikken går i løpet av tre-fire hektiske vintermåneder, når vær og føreforhold er på sitt mest ekstreme. Det er særlig i denne perioden næringslivet taper penger grunnet manglende fremkommelighet, i det som fra 2020 vil bli en av Norges største sjømatkommuner; nye Senja kommune.

Samferdselsdepartementet har bedt regionale veimyndigheter om å utrede flaskehalsene for sjømatnæringa på Senja, ei bestilling som blei bekrefta av statsminister Erna Solberg på Husøydagan sist høst. Utredninga skal leveres våren 2019 og vil bli en del av regjeringas beslutningsgrunnlag for hva som kan og bør gjøres med viktige eksportveier for norsk sjømat.

Samferdselsminister Jon Georg Dale kommer tirsdag den 12. februar 2019 for å se, oppleve og få presentert virkeligheta slik den er for sjømatnæringa på yttersia av Senja i vintersesongen. Store volum skal inn og ut - mellom 100 og 150 lastebiler om dagen - når det topper seg med skreisesong og sildefiske, samtidig som lakseslakteri, rekefabrikker og filetanlegg driver sin vante produksjon.Regjeringa har vært tydelig på sitt engasjement rundt framkommeligheta for norsk sjømat på veinettet og Sjømatklyngen er svært fornøyd med at statsråden prioriterer å besøke sjømatbedrifter og transportører på Senja, når det står på som verst.

 

Opprettet 31.01.2019 07:45. Sist oppdatert 31.01.2019 08:22

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS