Kyst og Fjord

Mener Høyesterett vegrer seg

Advokat Hallvard Østgård mener staten og Høyesterett utviser en «politisk vegring» mot å behandle Svalbard-traktaten under behandlingen av den såkalte snøkrabbe-saken. 

Spørsmålet om snøkrabbe er norsk, behandles nå av Høyesterett.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Det er klart uheldig, jeg mener retten skal ta stilling til hvilke rettigheter og plikter vi har, uten å ta politiske hensyn, sier Østgård til Klassekampen på rettens første dag etter Høyesterett i går startet behandlingen av snøkrabbe-saken. 

Holder Svalbardtraktaten utenfor
Snøkrabbe-saken går inn i en strid mellom Norge og EU og handler om hvem som har rett til å fiske etter snøkrabbe i havområdene ved Svalbard.

Men i forkant av forhandlingene har Høyesterett varslet at storkammeret ikke vil ta stilling til spørsmålet om hvordan Svalbardtraktaten skal forstås.

I stedet for å prøve Svalbardtraktaten vil retten først ta stilling til om snøkrabben er en såkalt sedentær art, et bunndyr, eller en fiskeressurs. 

Storkammeret vil også vurdere om fangsten var straffbar uavhengig av Svalbardtraktaten, noe staten mener.

Tre dager
Høyesterett har satt av tre dager til å behandle saken om det var rett av Hålogaland lagmannsretts å dømme en russisk skipper og det latviske rederiet SIA North Star Ltd.  for tyvfiske av snøkrabbe i fiskevernsonen ved Svalbard.

Retten skal avgjøre hvem som har rett til å fiske etter snøkrabbe i havområdene ved Svalbard, et spørsmål som Norge og EU har kranglet om siden 2015.

Opprettet 16.01.2019 07:53. Sist oppdatert 16.01.2019 07:56

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS