Kyst og Fjord

Mener Per har handlet klokt

- Å gi dispensasjon er avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Han mener Per Sandberg dispensasjon i deltakerloven er en klok beslutning.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener Det var riktig å gi dispensasjon.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den familieeide fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen fikk nylig dispensasjon fra det såkalte «aktivitetskravet» i deltakerloven. Dispensasjonen har skapt debatt langs kysten. Sjømat Norge mener vedtaket fra kyst- og fiskeriminister Per Sandberg
-Stadig flere fiskere investerer i fiskeindustrianlegg og driver selv eksport av fisk. Det har de alle rett til å gjøre. Stadig flere fiskere er også redere som driver selskapene sine fra rederikontor på land. Det har de siste årene også foregått en betydelig strukturering som gjør at stadig flere kvoter samles på færre fartøy. Det er da helt avgjørende at lovverket praktiseres slik at ikke tradisjonelle fiskeindustribedrifter knekker sammen fordi de ikke får de samme mulighetene til å sikre seg råvarer, sier Geir Ove Ystmark
I Myre havn er det i dag fire fiskeforedlingsbedrifter. Tre av selskapene er eid av fiskere, og den fjerde er den tradisjonsrike fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS. Alle de fire selskapene har lokalt eierskap og lange tradisjoner i Vesterålen. Det største skillet mellom bedriftene er hvorvidt de også kan eie fiskefartøy. De fiskereide bedriftene kan eie egne fiskefartøy og kvoter mens den siste bedriften ikke har denne muligheten. Nylig bestemte hovedeier i det ene av fiskefartøyene som leverer til Gunnar Klo AS seg for å selge.

-Dispensasjonen som er gitt innebærer at bedriften har fått mulighet til å kjøpe seg opp til å bli hovedeier i et fiskefartøy som de gjennom mange år har eid 49% av. Fartøyet er viktig for råstofftilgangen til Gunnar Klo AS, ikke minst på høsten når mange fiskere velger å ligge i ro, sier Ystmark.

Han legger til at alternativet fort ville vært at fartøy og kvote ble solgt ut av distriktet eller at en av de fiskereide konkurrentene kunne kjøpe båten.

-Det ville selvsagt vært en helt urimelig konkurransevridning, slå Ystmark fast. Han mener derfor at fiskeriministeren ved å gi dispensasjon bidrar til å sikre deltakerloven.

-Hvis svært like selskap over tid får ulike rammevilkår så fjerner det legitimiteten til loven. Derfor er det viktig at dispensasjonsadgangen benyttes når forholdene blir slik de har blitt i Myre. Dispensasjonen utfordrer heller ikke nasjonalitetskravet som ligger i deltakerloven. Dette kravet må også Gunnar Klo AS oppfylle, i likhet med alle andre som eier norske fiskefartøy.

Sjømat Norge viser til at det Per Sandberg nå har gjort heller ikke er enestående. Under den rødgrønne-regjeringen ble det gitt dispensasjon fra loven for å sikre like vilkår mellom selskap i rekeindustrien.

Opprettet 09.11.2017 15:47. Sist oppdatert 09.11.2017 15:47

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS