Kyst og Fjord

Mener Per har handlet klokt

- Å gi dispensasjon er avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Han mener Per Sandberg dispensasjon i deltakerloven er en klok beslutning.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener Det var riktig å gi dispensasjon.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den familieeide fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen fikk nylig dispensasjon fra det såkalte «aktivitetskravet» i deltakerloven. Dispensasjonen har skapt debatt langs kysten. Sjømat Norge mener vedtaket fra kyst- og fiskeriminister Per Sandberg
-Stadig flere fiskere investerer i fiskeindustrianlegg og driver selv eksport av fisk. Det har de alle rett til å gjøre. Stadig flere fiskere er også redere som driver selskapene sine fra rederikontor på land. Det har de siste årene også foregått en betydelig strukturering som gjør at stadig flere kvoter samles på færre fartøy. Det er da helt avgjørende at lovverket praktiseres slik at ikke tradisjonelle fiskeindustribedrifter knekker sammen fordi de ikke får de samme mulighetene til å sikre seg råvarer, sier Geir Ove Ystmark
I Myre havn er det i dag fire fiskeforedlingsbedrifter. Tre av selskapene er eid av fiskere, og den fjerde er den tradisjonsrike fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS. Alle de fire selskapene har lokalt eierskap og lange tradisjoner i Vesterålen. Det største skillet mellom bedriftene er hvorvidt de også kan eie fiskefartøy. De fiskereide bedriftene kan eie egne fiskefartøy og kvoter mens den siste bedriften ikke har denne muligheten. Nylig bestemte hovedeier i det ene av fiskefartøyene som leverer til Gunnar Klo AS seg for å selge.

-Dispensasjonen som er gitt innebærer at bedriften har fått mulighet til å kjøpe seg opp til å bli hovedeier i et fiskefartøy som de gjennom mange år har eid 49% av. Fartøyet er viktig for råstofftilgangen til Gunnar Klo AS, ikke minst på høsten når mange fiskere velger å ligge i ro, sier Ystmark.

Han legger til at alternativet fort ville vært at fartøy og kvote ble solgt ut av distriktet eller at en av de fiskereide konkurrentene kunne kjøpe båten.

-Det ville selvsagt vært en helt urimelig konkurransevridning, slå Ystmark fast. Han mener derfor at fiskeriministeren ved å gi dispensasjon bidrar til å sikre deltakerloven.

-Hvis svært like selskap over tid får ulike rammevilkår så fjerner det legitimiteten til loven. Derfor er det viktig at dispensasjonsadgangen benyttes når forholdene blir slik de har blitt i Myre. Dispensasjonen utfordrer heller ikke nasjonalitetskravet som ligger i deltakerloven. Dette kravet må også Gunnar Klo AS oppfylle, i likhet med alle andre som eier norske fiskefartøy.

Sjømat Norge viser til at det Per Sandberg nå har gjort heller ikke er enestående. Under den rødgrønne-regjeringen ble det gitt dispensasjon fra loven for å sikre like vilkår mellom selskap i rekeindustrien.

Opprettet 09.11.2017 15:47. Sist oppdatert 09.11.2017 15:47

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS