Kyst og Fjord

Mer forskning med leiefartøy

Havforskningsinstituttet har doblet sin bruk av innleide fiskefartøy til forskningstokt i løpet av de siste fem årene.

"Vendla" og "Kings Bay" til kai i Vesterålen under makrelltoktet 2017.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

For første gang er Havforskningsinstituttet mer på tokt med leiefartøy enn på egen kjøl.

– Samarbeidet med fiskeflåten gjør oss i stand til å dekke større områder og løse flere oppgaver, sier forskningsdirektør Geir Huse i en pressemelding.

 

På fem år er tallet på toktdøgn eller fartøydøgn, som det heter på fagspråket, på innleide fiskefartøy mer enn doblet. I 2017 gjennomførte Havforskningsinstituttet (HI) 1329 toktdøgn med leiefartøy. Tallet for toktdøgn på HIs egne fartøy var 1275. Til sammenligning var det 618 toktdøgn på leiefartøy i 2012, mens tallet for toktdøgn på egne fartøy var 1420.

 

– De tre siste årene har vi hatt en jevn vekst i toktdøgn totalt. Den største veksten har vært i toktdøgn på innleide fartøy. Det er en naturlig forklaring på det – vi har begrenset kapasitet på våre egne forskningsskip. Økt toktvirksomhet er løst takk være leiefartøyene, forklarer Geir Huse. Han presiserer at det er Havforskningsinstituttet som har det vitenskapelige ansvaret for toktene, som gjennomføres etter samme prosedyrer som på HIs egne skip.

 

Den økte toktaktiviteten skyldes først og fremst to forhold. Innføringen av Fiskeriforskningsavgiften og økt aktivitet på lakselusovervåkingen i forbindelse med innføring av det nye trafikklyssystemet.

– Tidligere fikk instituttet tildelt en forskningskvote som ble brukt til fartøyleie. Med Fiskeriforskningsavgiften får vi isteden overført penger direkte. Det og at det er snakk om mer midler totalt sett, gjør det langt lettere å leie inn fiskefartøy. De siste årene har vi utvidet en del eksisterende tokt og etablert noen nye overvåkingstokt. Det er gjort for å styrke datagrunnlaget for bestandsrådgivningen, sier Geir Huse. Han forteller at det er inngått fireårsavtaler med flere fiskefartøy for å dekke årlige overvåkingstokt.

– Med slike langvarige avtaler oppnår vi best mulig kvalitet på toktgjennomføringen og minst mulig administrasjon – både for oss og fiskebåtrederiene. Et godt samarbeid med fiskerinæringen gir oss også større fleksibilitet på instituttet. Samtidig er det effektiv ressursbruk å utnytte ledig kapasitet i fiskeflåten. 

 

Gjennom året samarbeider HI med fiskerinæringen på flere områder. Blant annet samles det inn store mengder fiskeridata fra flåten, både gjennom Fiskeridirektoratet og direkte til HI. Disse dataene er helt avgjørende i bestandsberegningene som leder opp til kvoterådene.
HI holder også en referanseflåte – som for tiden teller 14 havgående og 24 mindre kystfartøy. Nyordningen med «sildelotteriet», der HI bestiller prøver fra fangster innmeldt til Fiskeridirektoratet etter et lotteriprinsipp, er også et resultat av samarbeid med næringen.

– Havforskningsinstituttet skal levere kunnskap og råd, og vi er bevisst på vår rolle i rådgivningen. Samtidig er vi opptatt av å ta i bruk alle gode krefter som kan bidra til mer kunnskap om hav og kyst, sier Geir Huse  

Opprettet 19.10.2018 09:33. Sist oppdatert 19.10.2018 09:33

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS