Kyst og Fjord

Misnøye med kystfiskekvoten

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 21.11.2017 behandlet Nærings- og fiskeridepartementets høring om anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N, og fattet følgende vedtak:

Fiskarlaget Nord ser gjerne at også Senja (bildet) blir en del av det geografiske virkeområdet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

«Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N. «Det konstateres at dagens regulering og praktisering av kystfiskekvoten fremstår lite målrettet samt at kvotetillegget har høstet stor misnøye fra fartøyeiere i åpen gruppe i enkelte områder som ikke omfattes av ordningen. Som et utgangspunkt støttes forslaget om å utvide det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter.

Området må gjelde alle kommuner i Troms samt Ballangen og Tjeldsund i Nordland. Arbeidsutvalget har ingen motforestillinger mot at eventuelt også Steigen og Sørfold kommune blir en del av det geografiske virkeområdet. Arbeidsutvalget vil imidlertid være tydelige på at Tromsø og må være en del av det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter. Vi kan ikke se at det er forhold i Tromsø by og nærmeste omegn som stiller fiskere i åpen gruppe i disse områdene i en annen stilling enn fiskere i de øvrige områder i de nordligste fylkene.

En negativ forskjellsbehandling av fiskere i et avgrenset område slik det foreslås fremstår både uheldig og urimelig. Videre så kan arbeidsutvalget akseptere en todelt modell, hvor bare en andel av kystfiskekvantumet, eksempelvis 2000 tonn, nyttes til tilleggskvoter, samt at de siste 1000 tonnene på ordningen fordeles i det mer avgrensede STN-området.

Det stilles likevel spørsmål ved hvordan en skal vurdere de ulike områder opp i mot hverandre når kvantum skal fordeles. Arbeidsutvalget vil og reise spørsmål ved om det er ønskelig at dette kvantumet skal fordeles ved en kvotebonusordning. På den ene siden fremstår det rimelig at alle fartøy med tilleggskvote gis adgang til fisket, slik det oppfattes at det ligger i forslaget. På den andre siden vil en slik ordning kunne bidra til et kappfiske, med den fordel og ulempe det gir for enkelte fartøy i gruppen og ikke minst mottaksleddet.»

Opprettet 22.11.2017 14:30. Sist oppdatert 22.11.2017 14:30

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS