Kyst og Fjord

Misnøye med kystfiskekvoten

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 21.11.2017 behandlet Nærings- og fiskeridepartementets høring om anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N, og fattet følgende vedtak:

Fiskarlaget Nord ser gjerne at også Senja (bildet) blir en del av det geografiske virkeområdet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

«Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N. «Det konstateres at dagens regulering og praktisering av kystfiskekvoten fremstår lite målrettet samt at kvotetillegget har høstet stor misnøye fra fartøyeiere i åpen gruppe i enkelte områder som ikke omfattes av ordningen. Som et utgangspunkt støttes forslaget om å utvide det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter.

Området må gjelde alle kommuner i Troms samt Ballangen og Tjeldsund i Nordland. Arbeidsutvalget har ingen motforestillinger mot at eventuelt også Steigen og Sørfold kommune blir en del av det geografiske virkeområdet. Arbeidsutvalget vil imidlertid være tydelige på at Tromsø og må være en del av det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter. Vi kan ikke se at det er forhold i Tromsø by og nærmeste omegn som stiller fiskere i åpen gruppe i disse områdene i en annen stilling enn fiskere i de øvrige områder i de nordligste fylkene.

En negativ forskjellsbehandling av fiskere i et avgrenset område slik det foreslås fremstår både uheldig og urimelig. Videre så kan arbeidsutvalget akseptere en todelt modell, hvor bare en andel av kystfiskekvantumet, eksempelvis 2000 tonn, nyttes til tilleggskvoter, samt at de siste 1000 tonnene på ordningen fordeles i det mer avgrensede STN-området.

Det stilles likevel spørsmål ved hvordan en skal vurdere de ulike områder opp i mot hverandre når kvantum skal fordeles. Arbeidsutvalget vil og reise spørsmål ved om det er ønskelig at dette kvantumet skal fordeles ved en kvotebonusordning. På den ene siden fremstår det rimelig at alle fartøy med tilleggskvote gis adgang til fisket, slik det oppfattes at det ligger i forslaget. På den andre siden vil en slik ordning kunne bidra til et kappfiske, med den fordel og ulempe det gir for enkelte fartøy i gruppen og ikke minst mottaksleddet.»

Opprettet 22.11.2017 14:30. Sist oppdatert 22.11.2017 14:30

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS