Kyst og Fjord

Misnøye med kystfiskekvoten

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 21.11.2017 behandlet Nærings- og fiskeridepartementets høring om anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N, og fattet følgende vedtak:

Fiskarlaget Nord ser gjerne at også Senja (bildet) blir en del av det geografiske virkeområdet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

«Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N. «Det konstateres at dagens regulering og praktisering av kystfiskekvoten fremstår lite målrettet samt at kvotetillegget har høstet stor misnøye fra fartøyeiere i åpen gruppe i enkelte områder som ikke omfattes av ordningen. Som et utgangspunkt støttes forslaget om å utvide det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter.

Området må gjelde alle kommuner i Troms samt Ballangen og Tjeldsund i Nordland. Arbeidsutvalget har ingen motforestillinger mot at eventuelt også Steigen og Sørfold kommune blir en del av det geografiske virkeområdet. Arbeidsutvalget vil imidlertid være tydelige på at Tromsø og må være en del av det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter. Vi kan ikke se at det er forhold i Tromsø by og nærmeste omegn som stiller fiskere i åpen gruppe i disse områdene i en annen stilling enn fiskere i de øvrige områder i de nordligste fylkene.

En negativ forskjellsbehandling av fiskere i et avgrenset område slik det foreslås fremstår både uheldig og urimelig. Videre så kan arbeidsutvalget akseptere en todelt modell, hvor bare en andel av kystfiskekvantumet, eksempelvis 2000 tonn, nyttes til tilleggskvoter, samt at de siste 1000 tonnene på ordningen fordeles i det mer avgrensede STN-området.

Det stilles likevel spørsmål ved hvordan en skal vurdere de ulike områder opp i mot hverandre når kvantum skal fordeles. Arbeidsutvalget vil og reise spørsmål ved om det er ønskelig at dette kvantumet skal fordeles ved en kvotebonusordning. På den ene siden fremstår det rimelig at alle fartøy med tilleggskvote gis adgang til fisket, slik det oppfattes at det ligger i forslaget. På den andre siden vil en slik ordning kunne bidra til et kappfiske, med den fordel og ulempe det gir for enkelte fartøy i gruppen og ikke minst mottaksleddet.»

Opprettet 22.11.2017 14:30. Sist oppdatert 22.11.2017 14:30

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS